Ảnh hưởng của những màu cạnh nhau

Ảnh hưởng của những màu cạnh nhau 1tương phản đồng thời” width=”626″ height=”239″ />

Sự tương phản đồng thời

Sự tương phản đồng thời có tác động rõ ràng của màu sắc, mẩu có thể sáng hơn hoặc sẫm di tùy theo màu nền. Một mẩu nền sáng lảm đậm hơn một mảu sẫm, cũng như một màu nền sẫm sể lám táng độ chói của máu sáng.

Cả hai mảu đen và trắng có hiệu quả thấy được khi đăt chúng cạnh các máu khác. Hình vễ viền bằng màu đen sỗ làm chúng sinh động vá phong phú hơn, trong khi hình vẽ được viền màu tráng mang hiệu quẩ ngược lại. Một máng máu trắng lớn sẽ kéo dái và sự sáng tối tách rời nnau.

Hiệu quá sự tương phản cúa mảu vả dộ rõ của màu tùy thuộc vào diện tích mẩng màu đủ lớn dể nhận ra từng màu riêng biệt. Nếu diện tích quá nhỏ và không gian quá hẹp, mắt người không có dú thời gian dế phân biệt sự khác nhau và các màu sễ hòa trộn với nhau. Hiệu quả vê sự hòa trộn quang học nảy thưởng dược sử dụng trong công nghiệp dệt dể tạo ra các sẩn phấm có rất nhiều màu vá sẩc dộ, trong khi chí và sợi có một số mẩu han chế.

SỬ DỤNG NHỮNG HÌNH VUÔNG NAY DAT LÊN NHAU ĐẾ NGHIÊN cứu sự TƯƠNG PHÁN ĐỔNG THƠI SAC DỘ CỦA CÁC MÀU CẠNH NHAU

Ảnh hưởng của những màu cạnh nhau 1sắc độ” width=”560″ height=”399″ />

Sự tương phản đồng thời về sắc độ

Bên cạnh dó các máu có ẩnh hưởng vả thay đối tính chất các vật khác, mà điều quan trọng nhất ià các màu có thể tác động đến nhận thức về hình dạng kích thước, chất lượng của không gian nội thất.

Độ nóng và lạnh cúa màu Bùng với quan hệ về độ dậm nhạt và mức độ bão hòa, quyết dịnh sức mạnh thị giác, nó sỗ hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, mang lại rỡ nét một vạt và tạo ra không gian. Sau dây lả sự tống kết về tác dụng của các màu.

Các màu ấm và cường độ car gây hiệu quẩ năng dộng và kích thích, trong khi máu lạnh, cường dộ thấp gây nên cảm giác dễ chịu và bớt cáng thing. Máu nhẹ sáng làm cho người ta tươi vui, dộ sáng trung bình thể hiện sự an phận, sắc dộ tối gây nên sự ủ rữ, ẩm dạm.

Màu sáng chói và sự tương phán mạnh hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, sắc dộ xám và trung bình ít có tác dụng hơn. Sự tương phẩn về sắc dộ lám chúng ta nhận thức về hình dạng và kích thước. Nhưng nếu chúng cũng tương tự trong sắc độ thì sự nhận dịnh dó sỗ lả cẩm tính. 

Ảnh hưởng của những màu cạnh nhau 1

Các màu sẫm lạnh có tác dụng lảm vật nhỏ bé di. Mảu sáng, ấm có xu hướng làm vật to hơn vả làm rố sự phân biệt các mặt khác nhau của vật thể, ảặc biệt khi nhìn chúng trên một nền mầu sẫm.

Chi sử dụng một Mặt bằng không gian khép kín, mẩu sáng, mẩu lạnn và mẩu trung tính có tác dụng dấy xa, hoặc tăng khoáng cách. Chi dó chúng dược sứ dụng dế nâng cao sự phong phú và không gian của căn phòng, lám tà na chiều rộng, chiều dài, chiều cao tran.

Các mầu ấm tạo nên sự kích thích. Các mảu slm và bão hòa gợi nên sư gần gũi. Những âặc diẩm này dược sử dụng dể giảm bớt kích thước cúa căn phòng bằng cách gây nên cẩm giác áo là các kích thước của phòng bị rút ngắn đi.