Ánh sáng trong thiết kế

Ánh sáng trong thiết kế 1

ánh sáng lả người dâu tiên đánh thức không gian nội thất. Không có ánh cáng sễ không có hình thể, mảu sắc hoẩc chất liêu hoác sự khoanh vùng cúa không gian nội thất. Chức năng thiết kế chiếu sáng là dế chiếu ánh sáng nhân tạo vào các vật thể troncj không gian của một môi trường nội thất vả cho phep những ngươi sử dụng thực hiện các hoạt động dể lảm việc vói nhịp độ thích nợp, chính xác vá thoải mái.

Phương pháp chia theo tỷ trọng khu vực để tính toán số lượng dèn chiếu sáng theo yêu cầu đặc biệt lẩ kỹ thuật sử dụng, dặc biệt khi thiết kế chiếu sáng tổng hợp cho khoẩng không gian không có hình thể xác dịnh. Tuy nhiên cần lưu ý rằng mức dộ chiếu sáng riêng có thể kết hợp dược việc cung cấp các nguổn sáng khác nhau. Sự lựa chọn loại nguồn sáng dược sư dụng vầ bố trí chiếu sáng không chí dựa theo nhu cầu cụ thể má còn dựa theo không gian tự nhiên và hoạt dộng của người sứ dụng. Thiết kế chiếu sáng không chí dưa ra lượng ánh sáng theo yêu cầu má còn phải dẩm bẩo cả chất lượng ánh sáng.

Số trí ánh sáng vá hình thức chiếu sáng dược kết hợp với dãc diểm không gian kiến trúc vá việc sử dụng. Từ chỗ mắt cua chúng ta nhìn phái dược chiếu sáng tốt nhất vá độ sáng dược pha trộn mạnh nhất trong phạm vi hoạt dộng. Việc kết hợp nẩy ẩặc biệt quan trọng trong việc quy hoạch từng nguổn sáng theo khu vực hoác chiếu sáng theo nhiệm vụ của từng nơi.

Ánh sáng trong thiết kế 1

Đối với mục dích của việc bố trí thiết kế chiếu sáng, một nguồn sáng có thể là một hình thể, một diểm, một tuyến, một mặt phẩng hoặc một hình khối. Nếu nguồn sáng bị che lấp từ chỗ nhìn, khi dó hình thể của nguổn sáng, định hình, bề mặt của nó phái xem xét lại mẫu ngu ổn sáng lá phổ biến hay phẩi thay dối thiết kế chiếu sáng, phẩi dược cân dối trong bố cục cung cấp những cảm giác thích hợp của nhịp diệu và dưa dến sự nhấn mạnh cái gì lả quan trọng, yeu tố thiet kế vẩ hình mẫu liên quan chăt chể với nhau. Mau lả thiết kế trang trí nội thất, trang trí hẩu hết các bề măt, mẫu thiết kế thường lạp lại vá trang trí với Chat lượng tốt. Khi các nhân tố má tạo ra một mẫu nhỏ, lẩm sai lệch tính nhận dạng thực của vật thể và dược trộn nhiều mầu sắc, ánh sáng lẩm tăng slc nét hơn của mẫu

Có 3 phương pháp chiếu sáng cho một không gian : tổng thể, cục bộ và tập trung. Chiếu sáng tổng thể và chiếu sáng tập trung, chiếu sáng một phòng tương dối không đổng nhất khuếch tán một cách không đều. Chất lượng phân tán của chiếu sáng có thể lám giám dộ tương phẩn giữa các nguồn sáng theo nhiệm vụ và bề mặt phụ cận của một phòng. Ánh sáng tống thể có thể được sứ dụng để cung cấp ánh sáng không có chỗ nào bị tối, chiếu sáng nhẹ nháng, trái rộng kháp các góc phòng vá cung cấp cho một mức chiếu sáng thích hợp cho việc hoạt động an toán và duy trì ánh sáng toán bộ.

Chiếu sáng theo khu vực hay chiếu sáng theo nhiệm vụ chiếu sáng các khu vực riêng biệt cúa một không gian dể thực hiện cho viêc nhìn rố hoẩc hoạt dộng. Các nguổn sáng thông thường’dát ở gan hoãc ở trên, bền cạnh bề mặt lầm cho công suất chiểu sáng tính theo oát (W) ghi sin trên đèn có thể sử dụng kết auẩ hơn ánh sáng tổng thể. Các nguổn sáng thông thường lá ngucn trực tiếp và co thể diều chính dược theo các thơi diểm chiếu sáng (cac dộ mạnh, yếu cần táng giảm) vả có thể chiếu trực tiếp như mong muôn.

Để hạn chế sự rủi ro tỷ lệ sáng không đạt ở vùng chính và phụ cận, nhiệm vụ chiếu sáng thông thường được kết hợp với chiếu sáng cục bộ phụ thuộc váo nguồn sáng sử dụng, chiếu sáng cục bộ cũng có thể đóng góp váo chiếu sáng tong thế cua một không gian.

Ngoài ra dể tạo cho thị lực dễ nhìn, chiếu sáng khu vực có thể tạo ra sự phong phú và thích thú, sự phân bố của không gian thảnh một số khu vực sễ chia thánh những khu vực nhấn mạnh đặc tính xã hội vá sử dụng của một phòng.

Chiếu sáng trọng tâm là một dạng của sự chiếu sáng tại chỗ mà nó sinh ra các tiêu điếm hoăc các mẫu có tính nhịp diệu về sáng và tối trong một khoáng không gian . Thay cho việc chiếu sáng don gián nhiệm vụ chiếu sáng trọng tâm có thể được sử dụng dế thay thế sự đơn diệu cúa việc chiếu sáng chung, để lám nổi bật các đặc điểm của các phòng, tác phấm nghệ thuật hoặc các vật phẩm quý giá.