Bố cục mặt bằng

Bố cục mặt bằng 1bố cục Mặt bằng” width=”534″ height=”379″ />

Bố cục mặt bằng

Trước những tính chất hoạt dộng vá phân tích không gian, bắt đầu làm cho không gian hợp lý, có yêu câu dặc biệt của mỗi hoạt dộng mang phong cách riêng của không gian. thiết kế từng phẩn và sứ dụng dần, tuyển chọn vả hoán thành việc sắp xếp dổ đạc vá chiếu sáng cá ba chiều dế không gian có giới hạn rố ráng. Những khu vực náy sễ tạo thánh hình dáng không gian vẩ phẩi dáp ứng cẩ hai vấn dề chức nấng và tiễu chuấn thẩm mỹ.

Chức năng

– Chức năng theo nhóm đồ dùng trong nhà
kích thước phù hợp và các khoáng trống
– Khoảng cách thích hợp của sự giao tiếp
– Sự thích nghi của thị giác và thính giác
– Tính linh hoạt hay sự thích nghi theo mãt bẳng
– Ánh sáng thích hợp và các vấn dề khác về điện hay máy móc