Bố trí không gian

Bố trí không gian 1không gian” width=”553″ height=”391″ />

bố trí không gian

Thuật ngữ “bố trí không gian” lá thường sứ dụng dể dề cập đến nhiệm vụ thiết kế qui hoạch và chí việc thiết kế khổng gian lớn cho trung tâm thương mại và các cứa háng nhỏ. Trong nghĩa hẹp này những người bô” trí không gian dát chương trình lầm việc theo yêu cầu khách hẩng. Kết quà cúa việc bố trí lá việc sử dụng thiết kế kiến trúc mới hay do khu dất có sẵn công trình của trung tâm thương mại.

Trong một không gian khoáng đạt, tất cả những người thiết kế nội thất có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp không gian bên trong, dù nhỏ hay lớn, một phẩn cúa đô thị hay khu thương mại. Trước khi đặt kế hoạch thiết kế phái tóm tắt sơ lược việc đầu tư, phân tích những yêu cầu của khách hàng vẩ người sử dụng, thiết kế từng phần theo mục dích dã dịnh hay thiết kế nội thất cho nhiều loại hoạt dộng khác nhau.

Phạm vi những yêu cầu đặc biệt có thể ước lượng từ sự suy đoán số người làm dịch vụ. Các dổ dùng bằng gỗ của gia dinh hoặc các thiết bị mà họ yêu cầu, vá sự tự nhiên của mỗi loại hoạt âộm tạo ra mỗi không gian. Những phạm vi có yêu cầu dặc biệt nảy có thế thay dổi bên trong những phác thảo cúa không gian nội thất vá nó được mô tẩ xen lẫn nhau giữa khung cẩnh kiến trúc trong trật tự hoạt dộng và thẩm mỹ theo tạp quán xâ hội.