Các bộ phận cấu thành thiết kế nội thất

Các bộ phận cấu thành thiết kế nội thất 1không gian nội thất” width=”474″ height=”298″ />

Không gian nội thất

Không gian bên trong công trình dược xác định bởi những bộ phận cúa kiến trúc, kết cấu và bao che như cột, tường, sànmái. Những bộ phận này tạo nên một công trình, giới hạn một phẩn của không gian vô tận và tổ chức bố cục thiết kế không gian bên trong. Chương này phác họa những bộ phận cấu thành chính yếu của thiết kế nội that nhằm phát triển biến đổi nâng cao những không gian này và được sứ dụng một cách thích hợp theo chức năng, hài lòng về thấm mỹ và thoá mãn về tâm lý đối với những hoạt động của chúng ta. 

Nội dung công việc của người thiết kết nội thất: Thiết kế và chọn lựa kiểu dáng của những đồ vật nêu ra dưới đây là cách thức lựa chọn và sắp xếp những đồ vật này trong một thiết kế không gian. Hiến thị gợi cảm sẽ không chí làm ánh hưởng đến chức năng và việc sứ dụng của một không gian mà còn tính den những phẩm chất thế hiện ve hình dấng và phong cách của không gian đo.