Các cách xử lý cửa sổ

Các cách xử lý cửa sổ 1cửa sổ”>cửa sổ” width=”601″ height=”366″ />

Trong báng phân loại các cách xử lý cửa sổ được bao gồm các hình thưc đã điều chính thêm ánh sáng các cánh nhìn lưu thông không khí, hơi nóng lạnh. Cách xử lý bên ngoài thường được thiết ke là nhưng bộ phận tổng hòa của kien trúc công trình . Nếu thêm vào công trĩnh hiện có, những sự lựa chọn như thế cần phái tôn trọng phong cách kiến trúc đang có..

Những xứ lý bên trong cứa 50 biến đổi tùy theo chúng, cần điều chỉnh để lấy thông gió, cánh nhìn như thế nào và chúng biến đổi hình thức, mặt ngoài của một cửa ôổ như thế nào. Chúng cũng khác biệt nhau khi đóng và mở cứa, xử lý một cứa 50 không được gây trở ngại cho sự hoạt động hoặc ngăn cán, không thận tiện khi điều chính chúng. 

Các cách xử lý cửa sổ 1