Các hệ thống điện trong thiết kế nội thất

Các hệ thống điện trong thiết kế nội thất 1hệ thống điện” width=”510″ height=”392″ />

Sơ đồ hệ thống điện

Hệ thống điện của công trình cung cấp điện nàng cho chiếu sáng, lám nóng, chạy các thiết bị và các yêu cầu dùng điện. Hệ thống náy cần phẩi dược trang bị dể hoạt động một cách an toàn tiện lợi và có hiệu quẩ.

Nãng lượng điện truyền qua dây dẫn do có điện thế chênh lệch giữa hai điểm cùa dòng. Thế năng này được đo bằng Vôn. điện năng trong dòng dược tính bằng Ampe. Điện năng cần để duy trì dòng điện tính băng Oat. (Điện năng blng Oat = cường độ dòng điện bẳng Ampe X Điện áp băng Vôn).

Để dòng điện chạy, mạch diện phẩi dầy dù, công tác ngắt dòng cho đến khi cân dóng mạch.
Điện năng do công ty diện cung cấp dến công trình. Đường dây cấp trước hết dược nối vớ\ công-tơ và cầu dao chính vả sau dó đến bẩng điện. Báng này phân phối diện năng đến thảnh mạch nhổ hơn, dễ dáng diều khiển và bẩo vệ khi dùng quá tẩi bị ngát mạch.

Điện năng dược sứ dụng chú yếu lá dòng xoay chiều (XC), những máy lớn dùng điện một chiều (MC).

Các hệ thống điện trong thiết kế nội thất 1

Các mạch nhánh phân bố điện náng đến các không gian bền trong của công trình. Cỡ dây cúa mạch phù họp vói scTdòng diện nó phái tẩi. Một cầu chì hoãc ngắt mạch trong hộp Ị?hân phối ngát mạch ra khi có quá nhiều dòng lây diện trong dây dan của nó. 5ức tái diện liên tục trong một mạch không dược vượt quá &0°/o công suất của nó. Ví dụ, một mạch 15 Ampẽ phẩi có một sức tái diện liên tục giá trị blng 12 Ampe. Trên dường dây 11Ó Vôn thì mạch có thể nhận chuyên dược (12A X 110V) hoác ‘1320W. Khi phồng dán dược mở rộng, diện năng an toần của mạch 15A trên dường dây 110V là 1200W.

Các hệ thống điện do các kỹ sư diện thiết kế. Ngưòi thiết kế nội thất có thể tác dộng dến vị trí của các thiết bị chiếu sáng, các 0 cắm diện và các công tác điều khiến sự hoạt dộng của chúng. Người thiết kế cũng cần phải có nhận thức về cac yêu cẩu của trang bị điện dể nhưnc) yêu cầu dó co thể phù hợp dược với thực tại hoăc mạch diện bo trí.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá tốt