Các hệ thống nước trong thiết kế nội thất

Các hệ thống nước trong thiết kế nội thất 1cấp nước” width=”569″ height=”413″ />

CÓ hai mạng lưới riêng biệt nhưng song song trong hệ thống cấp nước. Một mạng cung cấp nước dùng cho người, cho các hệ thống máy mo'” >’3 phỏng hoá. Mạng kia để xứ lý các chất thái dùng nước. Nước được cung cấp do áp lực từ nguổn chính ; khi dùng, nước cùng với chất thái được dưa ra các dường cống thoát theo.

Một hệ thống cấp nước phái thắng dược các lực hút và ma sát dể dưa nước đến những diếm dùng, áp lực yêu cầu cho nước tiêu thụ có thể từ nguồn cấp chính hoãc do bơm dăt trong cổng trình. I\hi áp lực nẩy không dủ, nước có thể dược bơm lên một bể chứa dặt trên cao dùng để tạo áp cho các tiêu thụ phía dưới.

Một hệ thống phụ cung cấp nước nóng chung cho toẩn công trình, dẫn nước nóng từ hệ thống lám nóng hoặc nổi đun dến từng thiết bị cần dùng. Để bẩo toán nấng lượng, nước nóng cung cấp có thể lầ một hệ thống tuần hoàn khép kín.

Để diều tiết nước nóng ở mỗi thiết bị cũng như ngăn cách một hoặc nhiều thiết bị với hệ thống cung cấp khi sửa chữa vá bẩo dưỡng phẩi lắp đặt một loạt van. 
hệ thống cấp nước kết t Jc tại mỗi thiết bị dùng nước. Sau khi nước dâ dược dùng, nước dó được thải vào hệ thống cống thoát vệ sinh. Mục dích trước hết của hệ thống rânh thái nẩy lá dế xứ lý nước bấn vầ các chất hữu cơ.

Hệ thống thoát thái vệ sinh chí dựa vảo trọng lực dế giái quyet nên dường ống thoát cần lớn hon nhiều so VỚI dường ống cẩj>. Thêm váo dó, có những ma sát theo chiều dái vá dốc theo chieu ngang, các loại vẩ số lượng các chỗ vòng.

Các hơi mùi hình thành trong dường cống thoát do sự phân huỷ chất thái. Đề ngẩn chán các hơi mùi náy xông váo không gian cúa công trình, cân có cấc si phông hoác nút nước ở mỗi thiết bị. Thêm-vẩo dó, hệ thống thoát thái vệ sinh phẩi dược thông hơi dưa ra ngoẩi không khí. Các nút nước nằm trong si phông vả lám cho không khí chỉ lưu thông trong hệ thốnữ.

Các hệ thống nước trong thiết kế nội thất 1

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng