Các loại cấu trúc trần

Các loại cấu trúc trần 1trần nhà”>trần nhà” width=”511″ height=”393″ />

Các dạng trần nhà

Các trần được giữ bới một kết cấu rèm ở phía trên thường là trần phẳng. Tuy nhiên chúng được tạo ra bới ket cấu mái, trần có thế mang những hình dạng khác phán ánh hình dạng cấu trúc, thêm vào những hấp dẫn hiến thị và làm cho không gian có chiều hướng.

Hình dốc một phía hay mái nhà kho có thế dieu khiến mắt nhìn từ trên dính xuống den mái, tùy theo vị trí nguồn sáng trong phòng.
Trân hai mái dốc mở rộng không gian từ đường nóc. Tùy theo chiểu hướng của các chi tiết cấu trúc dế trấn, dạng mái dốc hai phía có thể hướng sự chú ý của chúng ta dến chiều cao cúa dỉnh hoặc đến chiều dài của mái.

Trần mai hình thâp hút mắt nhìn lên cnóp cua nó , có thế nhấn mạnh hơn nữa tụ diếm bằng chiếu sáng vớ\ ann sáng ban ngày. 
Trần vòm dùng uốn cong một mặt phăng để làm dịu chỗ tiếp giáp với các mặt tường xung quanh, hợp nhất giữa mặt phẳng thẳng đứng và nằm ngang làm cho không gian bao quanh co hình dáng mềm dẻo.

Các loại cấu trúc trần 1

Táng tỷ lệ dộ vòm lên 5ẽ dẫn dền các hình dạng trần vòm cuốn và vòm tròn.

Trần vòm cuốn hướng mắt nhìn cùa chúng ta lên trên vá dọc theo chiều dài cùa nó. Trần vòm tròn là một hình tập trung mở rộng không gian lên trên và hướng sự chu ý của chúng ta vào không gian bên dưới tâm cúa nó.

Trần hình tự do khác biệt với phẩm chất phẳng của tường và sàn do dó cuốn hút sự chú ý của chúng ta. ít có dường cong hoặc hình tinh thế trong tự nhiên dược trang trí và thường có thế chế ngự những bộ phận khác trong không gian nội thất.

Như một bộ phận chức năng , trần có ảnh hưởng đến việc chiếu sáng của không gian, chất lượng âm thanh và năng lượng yêu cầu
làm ấm hay làm mát không gian.

Chiều cao và chất lượng mặt trần ảnh hưởng đến độ sáng trong không gian. Các thiết bị đèn trên trần phái phát sáng với khoảng cách lớn hơn dể đạt được mức chiếu sang bằng các thiết bị đèn treo dưới trần.

Các loại cấu trúc trần 1

VI không bị các bộ phận ngăn cán sự chiếu sáng mát trần có thế phán xạ ánh sáng có hiệu ơịuả khi trần nhán và màu sáng. Khi chiếu sáng trực tiếp theo cách từ phía dưới hoác mạt trần tự nó trớ thành một bề mặt rộng chiếu sáng dịu.

Vì trần là bề mặt khác thường rộng nhất của một phòng, hình dạng và chất liệu của nó có the có anh hưởng dáng kể den âm thanh của phòng. Các bể mặt nhẵn, cứng của phan lớn các vật liệu làm trần dều phán xạ âm không khí trong khổng gian. Trong phần lớn hoàn cánh phái chẩp nhận diều này VI các bộ phận và be mặt khác trong không gian có thế sử dụng các vật liệu hút ám. Trong các nhà làm việc, nhà kho, nhà hàng ăn uống, những noi yêu cầu co thêm các vật liệu hút âm dể giảm sự phan âm của tiếng ồn từ nhiều nguồn âm thì có thể sứ dụng các trần hút âm.

Sự lam méo ám không mong muốn trona môt không gian là kết quá của những tiếng vang lãp lại di qua sau và trươc giữa ha! mặt song song khôna nấp thụ, như một màt trần cứng, phăna dối diện một sàn mặt cứna. Các vòm tròn và vòm cuốn chán xạ àm thanh, làm tăng các tiếng vang và méo tiếng. Sứa chưa méo tiếng bằng cách thêm các bề mặt hấp thụ. Cách khác là đăt dốc măt trần hoăc dùng bể mát có nhiều mặt (nghiêna].

Khóna khí nong ‘rốc lên trong kh’ <hông khí lanh hơn ha xuốrg, vi vậy trần cao Iam cho không khí nom hon bốc lén cao và không khí lanh hơn dong lạ. trên mặt sàn. Luona chuyển độn Oi của khong khí lam cho không ơ’an có trần cao dễ emu nơn trona thời tiết nóng nhưna cũnci knó sưởi nóng trong thời tiết lạnh Ngược lại, ‘không gian that? trần làm không khí nóng và dề sưởi ârn trong điều kiện thời tiết lanh nhưng không dễ chiu trona điều kiện khí hậu nóng.