Các nguồn sáng trong thiết kế

Các nguồn sáng trong thiết kế 1nguồn sáng” width=”500″ height=”385″ />

Nguồn của tất cá ánh sáng tự nhiên ban ngày là mát trời. Ánh sáng mặt trời là mạnh nhưng sễ thay đối theo thời gian trong ngảy, theo mùa và theo vị trí. Nó cũng có thế bị mây phú, sương mỏng, mưa tuyết khuếch tán, hay sự ô nhiễm nẩo đó có thế có trong không khí.
Thêm vào ánh sáng mát trời chiếu trực tiếp, hai điều kiện khác phẩi được xem xét đến khi thiết kế chiếu sáng tự nhiên, ánh sáng phán xạ trong bầu tròi trong sáng vá ánh sáng trong bầu trời bị che phú. Trong khi ánh sáng mát trỏi chiếu trực tiếp nhấn mạnh nóng bức, màu sắc chói chang, ánh sáng bầu trời khuech tán nhiều hơn vẩ làm tăng các mảu lạnh.

Ánh sáng nhân tạo lá ánh sáng tự nhiên được sẩn sinh ra bằng các thiết bị chế sln. số lượng vá chất lượng cúa ánh sáng được sẩn sinh ra khác nhau tuỳ thuộc loại bóng đèn sứ dụng. Ánh sáng còn thay dối nữa do ngôi nhả láp dăt các bóng dền dó.

Các nguồn sáng trong thiết kế 1

Có hai loại nguồn ánh sáng nhân tạo chính, bóng đền sợi tóc và đèn huỳnh quang. Các bóng đèn sợi nung gổm có các sợi tóc được dốt cháy trong một bóng thuý tinh. Nói chung, chúng rể tiền, dễ bị cháy, máu nóng hon đèn huỳnh quang. Kích cỡ tưong dối nhd và hình dáng chắc đác của chúng cho phép dùng chúng như những nguổn diểm sáng để nhấn mạnh hình khối và chất liệu của vật thế.

Các bóng đèn sợi nung có tý lệ hiệu ứng thấp. Chỉ khoẩng 12/công xuất dùng lá dể thắp sáng ; số còn lại chí dể nung nóng. Chúng cũng có tuổi thọ tương dối thấp.
Đèn huỳnh quang là các đèn dạng ống, cường độ thấp, phóng điện. Chúng sẩn sinh ra ánh san blng phat ra hổ quang qua khí thuý ngân nạp kín trong ống, khí nảy sẩn sinh ra anh sáng cực tím, kích thích các phot-pho tráng ở mãt trong thánh ống đến mức phát ra ánh sáng nhìn thấy.

Các nguồn sáng trong thiết kế 1

Các đền huỳnh quang lá đèn có hiệu suất cao (hiệu suất từ 50 – ÔOLmAV) và có tuổi thọ lâu hơn (9000 – 20000 giò’) đèn sợi tóc nung, ít toả nhiệt.
Hình ống dái của đèn huỳnh quang dưa đến kết quá là ánh sáng bị khuech tán theo nguồn sáng tuyến tính. Ánh sáng nẩy khó cố thể điều chỉnh bầng quang học và ánh sáng phẩng bị đưa đến kết quẩ đơn điệu. Các bóng hình vòng tròn và hình u cũng có thể đưa vào sử dụng trong các nhá có nhiều thiết bị cố dịnh hơn.

” Một thứ có thể diều chính sẩn phẩm và màu sắc cúa đèn bằng cách thay đổi các phốt-pho huỳnh quang tráng ớ mặt trong của thánh ống. 5ởi vậy, có rất nhiều ỉoại ánh sáng trắng do nhiều loại đèn huỳnh quang sẩn xuất ra.

Một nhóm nguồn sáng nhân tạo chính yếu thứ ba là các đèn phóng điện cao áp – dèn nạp khí thuý ngân, khí natri áp lực cao vả halogen kim loại. Các đèn nẩy có tuối thọ cao và tiễu thụ ít năng lượng, sản sinh ra lượng ánh sáng lớn với cường độ tương dối nhổ. Chúng lá hình thức phối hợp giữa đèn sợi tóc nung vá hiệu ứng cúa huỳnh quang.
Mãc dầu hiệu quả của chúng, phân bố quangj?hổ không dều vá lẩm sai lệch màu 6ắc của các vật thể dược chiếu vào, dèn phóng diện cao áp nguyên thuý dã dược dùng dầu tiên là dể chiếu sáng cho dường phố vá các lối di trong các khu công nghiệp lớn. Do vận dụng các diễn dịch màu sẩc cúa chúng, đền phóng diện cao áp đã dược sứ dụng ngáy một tăng trong các không gian nội thất thương nghiệp và công cộng lớn.

Các đèn thuý ngân phát sinh ra ánh sáng khi tia hổ quang va dập trong ống thạch anh chứa khí thuỷ ngân. Có thể sứ dụng các dèn từ 40W dến 1000W, chúng sản sinh ra gấp dôi lượng ánh sáng so với đèn bóng sợi tóc nung và có cùng một hiệu suất (40 – 60 Lm/W) như các đèn huỳnh quang. Vì có tuổi thọ từ 16000 – 24000 giờ, chúng thường dược dùng dể tháp sáng kéo dẩi trong nhiều giò’ và ở những chỗ khó diều khiển. Những dèn thuỷ ngân trong suốt phát ra ánh sáng xanh lục-da trời rổ ráng. Các đèn tráng phốt-ph0 có hiệu quả tốt và chất lưựng mẩu sác, phù hợp với chieu sáng nội thất.

Các đèn halogen kim loại tương tự như các dèn thuý ngân ngoại.trừ halogen kim loại dược them vào dế lám tăng them linh sáng (hiệu suit từ <30 – 100 Lm/W) và màu dẹp hơn. Chúng được chế tạo sẵn theo các quy cách từ 400W – 1500W và có tuổi thọ từ 1500 – 15000 giờ. 7i có hình gọn chác, ánh sáng cúa chúng có thế dề điều tiết, bố trí. Và vì màu sắc cúa chúng phát ra dầu và dẹp, chúng có thế dùng cho cả ngoài tròi và trong nhà.

Các dèn natri cao áp là những nguồn ánh sáng trang có hiệu quá nhất. Chế tạo sin theo các quy cách từ 75W -1000W, chúng có hiệu suất, tư 100 – 130 Lm/w và có tuổi thọ từ 10000 – 20000 giờ. Ánh sáng của chúng có sắc màu vàng sáng tương tự