Cân bằng không đối xứng

Không dối xứng dược công nhận như lả sự thiếu tương xứng về kích cỡ, hình dáng, máu sắc hay mối liên hệ vị trí giữa các yếu tố cúa một bố cục. Trong khi một bố cục đối xứng đòi hổi sứ dụng yếu tố đổng nhất, thì một bố cục không dối xứng lại kết hợp chát chễ các yếu tố không giống nhau.
Để dạt được một cân blng huyền bí hay cân blng thị giác, một bố cục khổng dối xứng phẩi được dưa vảo tính toán sức nặng thị giác hoặc sức mạnh trong mỗi yếu tổ vả nguyên lý đòn bấy trong tổ chức của chúng. Các yếu tố kích thích thị giác mạnh vá lôi cuốn sự chú ý của chúng ta các hình dáng không bình thường, máu sác sáng, sác dộ tối, chất liệu pha trộn cần phái dược lám ngang bằng bởi các yếu tố ít kích thích hơn mả xa hơn hay rộng hơn kể từ trung tâm cúa bố cục.
Cân bằng không đối xưng không rành mạch như dối xứng và thường có cám giác nhìn năng động hơn. Nó có sức chuyến động nhanh, thay đổi, thậm chí hoa mỹ. Nó cũng linh hoạt hơn đối xứng và được áp dung nhiều hơn trong trường hợp thường thay dổi chức năng không gian và hoàn cẩnh.