Cân bằng trong thiết kế

Cân bằng trong thiết kế 1

Không gian nội thất và các yếu tố bao quanh nó

Không gian nội thất và các yếu tố bao quanh nó như đồ đạc đến ánh sáng vầ các trang trí khác thường báo gổm một tống thể hình thể, kích thước, màu 5ắc và chất liệu. Những yếu to nẩy được nhận biết như thế náo là ảo sự đáp ứng, sự thích dụng của dồ dạc dể dạt nhu cẩu thẩm mỹ. Lúc náy những yếu tố sẽ thu xếp dể dạt dược sự cân blng thị giác, một trạng thái thăng bằng giữa thị giác dược tạo bởi các thành phần.

Mỗi thánh phần trong tổng thể không gian nội thất dều có những nét dẩc trưng riêng về hình khối, kích thước, mẩu sẩc, chất liệu . Những nét dãc trưng nẩy cùng với các nhân tố: Địa diểm, sự dịnh hướng, lực thị giác của mỗi yếu tố và sự quan sát tìm tòi sẽ thu hút tất cà các hình mẫu không gian.

Các nét dắc trưng sễ tăng lực thị giác của mỗi yếu tố và thu hút của sự chú ý của mỗi chúng ta như :

• Hình thù không dều hoặc tương phản
• Máu sắc và chất liệu tương phản
• Kích thước lớn và tỷ lệ không bình thường
• Chi tiết phức tạp

Cân bằng trong thiết kế 1cân bằng thị giác cần phải xem xét theo 3 chiều” width=”573″ height=”401″ />

Cân bằng thị giác cần phải xem xét theo 3 chiều

Nhận thức cúa chúng ta về một căn phòng vá cách bố trí các đồ đạc trong đó bị thay đổi khi chúng ta sứ dụng nó và dịch chuyển chúng trong không gian. Cảm giác xa gán rất khác nhau khi điểm nhìn thay dối từ chỗ náy đến chỗ khác. Một căn phòng còn thay dổi theo thời giah khi nó dược chiếu sáng tự nhiên vá ánh sáng nhân tạo váo ban đêm, khi bị chiếm chỗ bởi con người vẩ các đô dùng cá nhân vả lại dược làm dịu di b(ỷi chính thỏi gian. Sự cân bằng thị giác giữa các yếu tố trong một không gian nên được cân nhắc trên ba chiều vá đù sức dể thích nghi các thay dổi do thời gian và diều kiện sử dụng.