Cầu thang trong thiết kế nội thất

Cầu thang trong thiết kế nội thất 1cầu thang trong thiết kế nội thất” width=”568″ height=”430″ />

Các cầu thang, các vê thang dùng để cho chúng ta vận động theo chiều thẳng đứng giữa các tầng khác nhau cùa công trình. Hai tiêu chuẩn công năng quan trọng nhất trong thiết kế cầu thang là an toàn và dề dàng lên xuống. Các kích thước chiều cao và rộng bậc thang phái theo tý lệ khớp hợp với vận động cúa con người. Độ dốc của nó nếu dốc đứng CO the làm cho người leo lên mệt mỏi vầ ghê sợ. Nếu thoái quá, cầu thang phải có các mặt bậc rộng khớp với bước lên của chúng ta.

Quy chuẩn xây dựng quy dịnh kích thước tối da, tối thiểu của các bậc thang. Có ba công thức quy tắc cơ bán có thể dùng để xác định tỷ lệ riêng giữa chiều rộng và chiều cao của bậc thang.
• Chiều cao X chiều rộng : 70 đến 75 in – xơ
• Chiều cao X chiều rộng : 17 đến 17 1/2 in – xơ
• Chiều cao X chiều rộng : 24 đến 25 in – xơ

Cầu thang trong thiết kế nội thất 1

Để xác định chiều cao bậc thang thực tế, chia tổng chiều cao
(từ sàn đến sàn) cho tổng bậc, sẽ ra kích thước từng bậc thang. Chiều rộng thực tế có thể xác định bằng cách dùng một trong ba công thức quy tắc trên đây. Trên bất cứ vê thang nào của cầu thang đều có một mặt bậc ít hơn số chiều cao bậc, có thế dễ dàng tính ra tổng số chiều dài mặt bậc.

Một vế thang cần đủ rộng đế thuận tiện cho chúng ta quay lại cũng như di chuyến đồ dạc thiết bị lên xuống. Quy chuẩn xây dựng đã quy định các chiều rộng tối thiểu dựa trên các tải trọng sứ dụng. Tuy nhiên vưọt xa cá những tối thiếu này, chiều rộng của vế thang cũng là một đầu mối hiến thị để xác định tính chất cổng cộng hoặc riêng tư của cầu thang.
Hình dáng của vế thang xác định hướng của vệt đi lên xuống của chúngta.Cómộtvàicáchcơbándểdịnhhìnhcácvếthang.Cácphương án này là kết quá cúa cách sứdụng các chiếu nghi, nó ngắt chiều dài cầuthang vàcothểdổi hướng. Các chiếu nghỉcũngtạoracơhộidếnghỉ và khá năng tiếp cận, nhìn ra bên ngoài từve thang. Cung với dọ dốccua thang, vị trí của chiếu nghỉ quyết dịnh nhịp vận dộng len xuống thang của chúng ta.

Cầu thang trong thiết kế nội thất 1

Một diều quan trọng trong thiết kế mặt bằng của bất kỳ cẩu thang nào là nó khớp hợp với các vệt hoạtdộng của mỗi sàn tầng lĩhưthếnào. Mặt khác là 50” không gian cẩn dến cầu thang. Một loại cầu thang cơ bán có các tý lệ cố hữu 5Ỗ ảnh hưởng dến vị trĩcơthếcua nó, liên quan với các không gian xung quanh nó. Các tý lệ này có thế biến đổi một ít bằng cách bô”trí thêm các chiếu nghỉ trong thiết kê.”Trong mỗi trường hợp không gian, cần phải giải quyểt dược cả trên và dưới của vếthang 5ao cho an toàn và thận tiện di lại.

Trong các chỉ dẫn về kích thước cúa cầu thang, nhưnhững khới diểm cúa định chuẩn xây dựng và cơ chế vận dộng của cơ thế chúng ta, có nhiều cách dể tạo dáng và xử lý cầu thang.

Các cầu thang là những hình dáng ba chiều, chính vì vậy việc vận dộng lên xuống một cầu thang là một kinh nghiệm ba chiều. Kích thước ba chiều cúa nó có thế khai thác dược khi xử lý thang như một tác phấm tạo hình đứng tự do trong một không gian hoặc dược gắn với một mặt tường.

Cầu thang trong thiết kế nội thất 1

Một cầu thang được xử lý như một khối dặc trong dó không gian vận động cũng như nghỉ ngơi được khoét vào hoặc là một bố cục có hai mặt kích thước. 
Vệt đi của cầu thang có thể lên giữa các bức tường cùa một không gian chật hẹp như một mũi tễn hoặc quanh co và liên kết các không gian với nhau. Một không gian tự thân nó tro’ nên một khối khổng lồ, cầu thang chỉ là một chi tiết nhổ bé.

Những bậc thang dưới cùng có thể nhô thêm ra khói vế thang như đón mời hoặc vươn tới các ô sàn phẳng để ngồi choi hoặc các sân thượng để vận động.
Kết cấu Cầu thang cần suy nghĩ dế hiểu được vế thang trước tiên là một sàn dốc và nó được đỡ ở hai đầu hoặc dọc theo các cạnh bằng tường. Sau đó các bậc thang có thể được xem như các dầm nhó bằng gỗ hoặc kim loại dược gác giữa dầm đỡ của cầu thang, cầu thang bê tông được thiết kế là các tấm sàn nghiêng.