Chất liệu bề mặt

Chất liệu bề mặt 1chất liệu bề mặt” width=”509″ height=”366″ />

Chất liệu, đây là một đặc trưng đặc biệt của bề mặt, tạo ra các kết quả từ cấu trúc 3 chiều của nó. Chất liệu thường được sứ dụng dể tạo sự mềm mại hay sự gồ ghề tươnđ dối cúa bề mặt. Nó cũng dược sử dụng để diễn dạt cấc dác diểm bề mặt, nét dác trưng của vật liệu quen thuộc. Thí dụ như sự gổ ghề cúa dá, vân thớ của gỗ, kiểu dệt của vái.

Có hai dạng chất liệu cơ bản, chất liệu khi nhận thức, khi tiếp xúc thực tế, chất Hộu thị giác của cẩm nhận bằng mắt. Mặt khác chất liệu thị giác có thể tạo ra ẩo giác hay cám giác thực.

Những cảm giác khi nhìn vả tiếp xúc thì gắn chát với nhau. Khi nhìn chất liệu về mặt thị giác dối với một diện tích, chúng ta có thể hiểu dược chất lượng của bề mát mà không cần 6Ờ dến nó. Chúng ta dựa vào hiện tượng vật lý này đối với các đãc trưng về mặt câu tạo của bề mặt vảo những sự liên kết dược dự kiến trước dối với các chất liệu tương tự. 

Khoáng cách nhìn, ánh sáng là những nhân tố ẩnh hưởng sự nhận thức cúạ chúng ta về chất liệu và về bề mặt của chúng thể hiện.
Tất cả vật liệu đều có những dộ chất liệu của nó. Nhưng quy mô và kiểu dáng cẩng đẹp bao nhiêu thì nó sẽ biếu hiện sự mềm mại bấy nhiêu. Thậm chí cá các kiểu kết cấu thô, khi nhìn từ một khoáng cách xa cũng có thể biểu lộ sự mịn mảng tương đối, chí khi nhìn gần hơn mới phát hiện được sự xù xì của chúng.

Quy mô tương đối cúa chất liệu có thể ảnh hưởng tới hình dáng và vị trí của một mãt phẩng không gian. Các kiểu dáng có vân có thể lám nổi bật đô dái và độ rộng cúa mát phẩng. Kiểu dáng thô có thể cẩm giác mặt phẩng xuất hiện gẩn hơn. Giám kích cỡ của chúng và tăng tầm nhìn các’ kiểu dáng có xu hướng đẩy kín không gian trong dó chúng dang tổn tại.

 Chất liệu bề mặt 1