Chế tạo thảm

Chế tạo thảm 1thảm trải sàn” width=”303″ height=”255″ />

THẢM LÔNG:
Đa số thám sản xuất ngày nay là thảm lông. Lông làm thành bề mạt. Dệt sợi vào nền bằng máy dệt nhiều kim – Sợi được giừ chặt vào nền trước có tráng lớp latok nặng. Lớp nền thứ 2 có thé thêm dể ổn định kích cỡ lớn hơn.

THẢM BỆN :
Thám bện chịu mòn lâu hơn và ổn định hơn thảm lông nhưng sản xuất chậm hơn và dắt hơn. Không cỏ sự cách biệt về nền giữa thám bện và thảm lông. Có 3 kỹ thuật dệt cơ bản : nhung; kỹ thuật Wilton ; kỹ thuật Axminster.

THẢM ÉP NÓNG :
Thảm ép nóng là phương pháp trong dó các sợi bề mătthảm dược ép nónđ vao nền nhựa vinyb, nền dó nằm trẻn nền hằng các vật liệu khác. 
Sau màu, chất liệu bề mặt là dặc trưng hiến thị dầu tiên CO thfi sử dụng của thám. Các chất liệu bề mặt thám biên tốt là kết quả
của chế tạo thám, chiều dày thám và cách cắt thám. Có 3 nhom chính theo chất liệu bề mặt thám.

Chế tạo thảm 1

THÁM CAT XÉN : Trên mặt thám các sợi dái lòng thòng dược cắt xén, có thế sẩn xuất ra một loạt các chất liệu bề mặt thay dổi từ bờm đến ngắn, dày, mượt như nhung. Thám cắt xén co thế được sán xuất theo câu tạo bẽ mặt lổng, bẹn hoặc ép.

THÁM BỜM : õền hơn và dễ báo quản hơn thám căt xén nhưng không đa dạng về màu sắc và hoa văn. Thảm bờm cùng ít mềm hơn thám cắt xén. Thám bờm có thế dược sẩn xuất theo kỹ thuạt lông, bện, và dệt.

THẨM PHỐI HỢP BƠM VÀ NHUNG : Tăng them độ ấm áp của thám bờm – Nó có thể dược sản xuất theo kết câu lông và bện. 
Thám là những mánh đơn được sản xuất dế trái sàn hoặc cắt thành những quy cách định hình, thông thường là có mép hoàn chỉnh. Chúng lầ những tấm không dùng đế trái khấp sẩn phồng và do dó đơn gián lầ một tấm vật liệu đặt bền trển vật liệu hoán thiện khác.

Những tám thám có kích cỡ phòng dế trái hẩu khắp sàn phòng có thế chừa ra môt dải dọc quanh tường của mát sàn hoan thiẹn. Chúng gần giống như thám trải cá phòng nhưng co thế chuyến dịch nếu muôn cuộn lại dể quét dọn. Khi cần dối chiểu đế mòn dều. Những thảm nhỏ dùng dể trái một phần căn phòng và có thể dã xác định một khu vực, đổng nhất nhóm đồ dạc hoặc vạch lối đi. Thảm trang trí là một mặt hàng thủ công đặc biệt, cũng có thể phục vụ như một thành phần của thiết kế nổi bật và là một tiêu diểm bố cục của căn phòng 

Chế tạo thảm 1