Chiếu sáng khuếch tán trong thiết kế

Chiếu sáng khuếch tán trong thiết kế 1chiếu sáng khuếch tán” width=”594″ height=”431″ />

Chiếu sáng khuếch tán lá một biện pháp tán xạ và hướng ái cúa ánh sáng khi nó phát ra từ nguồn. Chat lượng của ánh sang náy có hiệu quẩ ở cá môi trường nhìn của không gian phòng và cả sự hiến hiện của các vật thể trong dó. Một hộp sáng như ánh sáng phán xạ trên trần được tạo ra ánh sáng piling, đong đêu và không có ánh sáng chói nói chung. Ánh sáng mềm giẩm thiểu độ tương phán và bóng đổ, có thể gay khó khăn trong việc nhận biết các chat liệu bề mất.

Măt khác, một điểm sáng như bóng đèn sợi tóc sẩn sinh ra ít ánh sáng khuếch tán. Chiếu sáng trực tiếp giúp nâng cao năng lực cẩm nhận của ta vê hình dáng và chất liệu bề mãt do có những thay dổi bóng đổ và độ sáng trên vật thể má nó chiếu sáng.

Chiếu sáng khuếch tán có hiệu quá cho việc nhìn tống thể, nó có thể dơn diệu. Môt vài’chiếu sáng trực tiếp có thể ho trợ lám nối sự mờ ảo này bầng những nhấn hiển thị, bang dưa những thay dối độ chiếu sáng vá các mặt thao tác sáng trừng. Việc hòa trộn cúa cá hai loại chiếu sáng khuếch tán vá trực tiếp thường lá mong muốn và tiện lợi, đặc biệt khi có sự biến dối những thao tác thao diễn trong một không gian.