Độ chói sáng trong thiết kế

Độ chói sáng trong thiết kế  1chói sáng”>độ chói sáng trong thiết kế” width=”586″ height=”429″ />

Mắt ưa thích chiếu sáng đều, dăc biệt giữa bé mặt thao tấc và nền cúa nó, mắt cũng có khá năng thích nghi với một phạm vi rộng các mức độ chiếu sáng. Ta có the phẩn ứng vớ ị tý lệ độ sáng tối thiếu 2/1 cũng như với tỷ !ệ tối da 100/1 hoẩc hơn nữa nhưng chỉ trong khoẩnh khắc. Mắt không thể phản ứng tức thồ’! với những mức chiếu sáng cực lớn, chỉ có the diều chính với một vài mức chiếu sáng. Việc táng dáng kể độ sánđ nào dó có thể dẫn dấn dộ chói, làm căng mắt và làm suy yếu khá năng thao diễn hiến thị.

Có hai loại chói sáng, trực tiếp và gián tiếp. Chói sáng trực tiếp lả do độ sáng của nguồn nlm trong trường nhìn bình thường của chúng ta. Nguổn sáng càng sáng thì dộ chói cáng lớn. có thể giải quyết vân đề chói sáng trực tiếp bằng những cách sau :

• Đặt nguồn sáng ra ngoầi vùng nhìn trực tiếp
• Nếu không thể, dùng chao chắn riêng hpặc che cản ánh sáng.
• Thêm váo, tăng độ sáng nền của nguồn chiếu sáng vả giám tỷ lệ độ sáng.

Độ chói sáng gián tiếp lả áo nguồn sáng được phản xạ qua bề mặt thao tác hoặc bề mặt nhìn vào mắt. Thuật ngữ phẩn xạ che khuất dôi khi được dùng để diễn tả loại chói sáng này vì Sự phán xạ cúa nguồn sáng tạo ra sự che*khuất hình ẩnh trên bề măt thao tác và làm mất di hiệu quả của sự tương phán cần thiết dể ngắm nhìn hình ánh.

Dộ chói sáng phản xạ rất gián dơn khi bề mẩt thao tác hoác bề mãt nhìn nhẵn bóng vá có dộ phán xạ dược nghiên cứu tính toán kỹ. Sử dụng bề mặt thao tác mờ dục, khổng nhẩn bóng có thế làm dịu mát nhưng không tránh khỏi những hậu quá của phán xạ che khuất.

Có thể giải quyết vấn đề chói sáng bằng những cách sau :
• Đặt nguổn sáng sao cho các tia tới phán xạ di khổi người nhìn.
• Dùng những thiết bị chiếu sáng có khuếch tán hoác hội tụ dể giám thấp mức sáng của chúng.
• Hạ thấp mức chiếu sáng chung trén dầu và bố sung ánh sáng cục bộ ớ gần bề mặt thao tác.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 700 triệu