Độ sáng trong thiết kế

độ sáng chí năng lượng ánh sáng mạnh bao nhiêu do một bể mật phán xa. Mức dộ sáng của một vật thể, ngược lại, phụ thuộc vào màu sắc và chất liệu bề mặt của nó. Một bề mẩt có màu, sáng bóng sẽ phán xạ nhiều ánh sáng hơn một bề măt thlm, nhám, hoặc chat liệu bề mặt thô, thậm chí cả hai bể mát dó dều được chiếu với củng một lượng sáng.

Độ sáng trong thiết kế 1

Nói chung, tính sắc nét hiển thị tăng lên theo độ sáng của vật thể. Cũng quan trọng không kém lả dộ sang tương đối giữa vật thế được nhìn thấy với xung quanh cúa no. Để phân rõ hình dáng! chất liệu đồi hổi một số tỷ iệ giữa ữỌ tương phán và độ sáng. Thí dụ, một vật thể trắng dẳt tren một nền sáng trắng tương dương sẽ bị khó nhìn rõ cũng như một vật thể thầm trước một nen tham. 

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 2 tỷ