Ghế trong thiết kế nội thất

Ghế trong thiết kế nội thất 1ghế ngồi” width=”591″ height=”436″ />

Ghế ngồi cần phái dược thiết kế dế dỡ trọng lượnghình dáng của người sử dụng một cách tiện lợi. Tuy nhiên vì kích cỡ cơ thế con người biến đổi rất lớn vá sự nguy hiểm của thiết kế quá chính xác cho những diều kiện nào dó sẽ lá hậu quá của việc tạo ra những ghế ngồi tiện nghi. Những cái dó được minh họa trên hai trang sau là yếu tố ảnh hưởng dến sự j?hán xét cá nhân cúa chúng ta ve tiện nghi và một phạm vi các kích thước, chí nên dùng như các chí dẫn.

Ghế trong thiết kế nội thất 1

Những yếu tố tiện nghi cũng bị ánh hướng bởi tính chất của người sử dụng có thế tham gia trong thời gian dó. Có nhiều loại ghế khác nhau và chỗ ngồi, cho những sứ dụng khác nhau. Trên những trang tiếp theo là những minh họa nhằm giới thiệu một loạt ghế ngồi có thể vận dụng cho các nhà thiết kế nội thất.

Ghế trong thiết kế nội thất 1

Ghế trong thiết kế nội thất 1