Hệ thống kết cấu tuyến tính

Hệ thống kết cấu tuyến tính 1kết cấu tuyến tính” width=”388″ height=”283″ />

Hệ thống kết cấu một Công trình hình thành phái phù hợp với đặc tính hình học của cấu kiện vá chống được lực tác dụng vào chúng. Hình dạng câu kiện và đặc tính hình học ánh hướng đến kích thước, tỷ lệ vá bố trí không gian bên trong cùng với khối lượng của công trình.

Hệ thống kết cấu tuyến tính 1Cấu trúc” width=”572″ height=”210″ />

Hệ thống cấu trúc

Hai kết cấu cơ bán là cộtdầm. Cột là kết câu chống đỡ lực nén thẳng đứng rồi chuyển xuống dưới qua thân cột. Cột có tiết diện rộng liên quan với chiều cao của nó, cột có tiết diện lớn hon thì khá năng tránh khỏi chịu lực lệch tâm hay lực biên.

Dầm là một thành phần năm ngang, chống đỡ lực tác dụng thing góc theo chiều dái của dầm. Những lực này là yếu tố uốn cong dầm do sự kết hợp giữa lực nén vả lực kéo. Những ứng suất này tưong xứng vói lực trên và dưới của dầm. Noi ứng suất lớn nhất độ cong tăng dần theo khá năng làm việc cúa dầm.

Hê thống côt chính trong không gian và một số cột dự phòng phân chia cóng trình theo chiều ngang. Dầm là cấu kiện vượt qua không gian giữa các cột. Cột và dầm hình thành hệ kết cấu khung và liên kết cac cột lặp di lặp lại trong không gian.

Hệ thống kết cấu tuyến tính 1

Hê thống côt chính trong không gian và một số cột dự phòng

Hệ thống cấu trúc có thể bố trí thành mạng kết cấu của không gian, sàn nhà, tường và trần nhà đế chống đỡ, bao che không gian bên trong. Dầm dỡ sàn vả trần theo điều kiện giới hạn chiều cao của không gian. Tường chỉ chịu tải bán thân nó và không liên kết với kết cấu khung dể trớ thành hệ thống chịu tải. Chúng tự do bô” trí, được thay dổi theo ý muốn, theo điều kiện cần thiết dể giám bớt không gian bên trong.

Hệ thống cấu trúc nằm ngang dược hình thành một cách tự nhiên và linh hoạt. Nó có thể tăng thêm thay đổi và thích ứng với sứ dụng không gian riêng cúa nó.