Không gian bên ngoài

Hình thức, quy mô và tố chức không gian của một ngôi nhà là sự đáp ứng của người thiết kế với một số điều kiện như chức năng công trình, cấu trúc công nghệ và xây dựng, khá năng tài chính, khá năng thể hiện và phong cách. Hơn nữa kiến trúc một ngôi nhà phải đáp ứng cánh quan vị trí xây dựng và những vấn đề phát sinh của không gian bên trong.

Không gian bên ngoài 1

Không gian bên ngoài 1

Khung cảnh của ngôi nhà

Một ngôi nhà có thể liên quan dến vị trí xây dựng ; hài hòa với khung cánh hoặc nổi bật lên ; có thể chiếm hết hoác một phần của không gian bền ngoài. Một trong 5ố những m|t ngoái của ngôi nhà có thể dược xây dựng dặc biệt đế nói lên đặc trưng vị trí hoác dể định rõ ranh giới của không gian bên ngoài. Trong mỗi trường hợp nên cân nhác kỹ mối tương quan tiểm tàng giữa không gian bên trong và bên ngoài dã được tường ngoài của ngôi nhà xác dịnh.

Những bức tường bao quanh của tòa nhà tạo nên mặt phân cách giữa nội thất ỵà môi trường xung quaph. Khi xác định knông gian pọi that và ngqại that, chúng ta xác định được dăc trưng của từng không’gian. Nhưng bức tpơng có thế day, nặ|ig nề và the hiện một sự phân biệt dứt khoát giữa một vùng’ nồi that đã được thiết kê với không gian ngoại that đã được ngẩn cách riềng. Nhồng bức tường có phe mỏng, thqfp chí là trong suốt vạ cổ ỳ dể hốạ^hập không ^ịan nội’thất vá ngoại thất. 1 ’

Các cứa sổ, lối vào cửa chíph và những khoảng mở xuyên qua những bức tường nội thất của môt tòa nhá chinh là những nơi chuyên giao giữa không gian nội that với bên ngoài. Kích thước đặc trưng va sự bài trí của chúng thường cho ta biet một điều gì đó về bản chất của không gian bên trong nằm ở phía sau chúng.

Không gian bên ngoài 1

Không gian chuyển tiếp

Không gian chuyển tiếp, đặc biệt là phần thuộc vào cả hai thế giới bên trong và bên ngoai có thể được dùng để làm hài hòa giữa hai vùng. Một ví dụ quen thuộc trong kiến trúc dân dung là cổttg ra vào.

Sự đa dạng về văn hóa và khí hậu của chủ dề này dược tính toán dến thiết kế mái hiên, hành lang có mái che.

Khi bước vào một tòa nhà chúng ta cảm thây an toàn vầ ấm cúng. Cảm nhận nảy nhờ có không gi an nội thất được tạo bởi sàn, tường và trần nhà. Đó là những thành phẩn kiến trúc xác định giới hạn vật lý của các phòng bao bọc không gian. Nhờ dỏ mà có sự phân chia ranh giới giữa không gian bên trong và không gian bên ngoài.

Sàn, tường và trần nhà không làm giám phần đơn giản chât lượng của không gian. Hình thức, hình thể và các yếu tố cứa sổ, cửa đi của chúng cũng mang tính kiến trúc và không gian xác định. Chúng ta dùng các thuật ngữ như : đại sảnh, hành lang, phòng tắm nắng và góc hóng mát chỉ là những không gian nhỏ, dơn giản dể dạt được tỷ lệ với chất lượng ánh sáng ; các bề mặt bao quanh chúng và liên quan đến các không gian lân cận.

Không gian bên ngoài 1

Chất lượng không gian

Thiêt kê nội thât tât nhiên phái khác với thiết kế Không gian kiến trúc xác định. Trong đổ án thiết kế trình bày cách bố trí đồ đạc trong nhà và sự phong phú của một không gian, người thiết kế nội thât phải xem xét và nhận thức dược đặc điểm riêng của kiến trúc cũng như một sự thay đổi tiềm tàng và giá trị công trình. Thiết kế nội thât đòi hỏi phải hiếu biết kiểu dáng đồ đạc với hệ thống kết câu xây dựng và bao che.

Với sự hiểu biết này, người thiết kế nội that có thể chọn cách có hiệu quả, tiếp tục công việc dù phụ trợ trái ngược với hình dáng kiến trúc.