Không gian cấu trúc

Không gian cấu trúc 1không gian cấu trúc” width=”560″ height=”436″ />

Không gian cấu trúc

Một Công trình kiến trúc xây dựng tạo thành cơ sớ hình dáng và thiết kế khổng gian bổn trong. Tử ngữ công trình ớ đây không dùng để chỉ sự chống đỡ. Nó dùng để xem xét lựa chọn và bố trí không gian bên trong như các mối liên hệ cụ thế và cơ sớ không gian bên trong một căn phòng.

Những tâm tường ngăn và tấm trần treo thường được sử dụng dế xác định và thay đổi không gian bên trong, cấu trúc sườn và tường bao che cùa công trình.

Trong một không gian rộng, hình mẫu và bố trí đồ dạc cũng có chức năng giống như những bức tường, tạo thành một không gian khép kín và xác định. Thậm chí một yếu tố đơn lẻ cũng tạo thành tý lệ hay phong cách có thể là một căn phòng tốt và cơ sớ một phạm vi không 3 an về bản thân nó.

Anh sáng và các mảng sáng, tối mà nó tạo ra có thế gây sự chú ý của chúng ta vào khu vực nào đó trong phòng, nhân mạnh lại những khu vực khác và băng cách đó tạo ra sự phân chia không gian. 

Việc giái quyết bề măt của tường, sàn và những tấm trần có thể phân biệt ranh giới không gian của căn phòng. màu sắc, chất liệu và đồ m!u của chúng có ánh hưởng đến cách nhìn của chúng ta về vị trí tương đối của chúng trong không gian và nhờ vậy chúng ta nhận thức về kích thước, tý lệ và sự cân đối của căn phồng.

Ngay cả độ vang tự nhiên của bề mặt căn phòng có thể ánh hướng đến giới hạn của không gian – Những bề mặt mềm, hút âm, cách âm và khuếch đại âm cúa một cấn phòng đều có ảnh hưởng.

Cuối cùng, không gian được cấu tạo bằng việc chúng ta sử dụng nó. Bản chất, sự hoạt động cùa chúng ta và cách thức phát triển về việc mớ rộng mãt bằng, bố trí tổ chức lại không gian bên trong như thế nào cho phù hợp.