Không gian hình vuông và hình chữ nhật

Không gian hình vuông và hình chữ nhật 1không gian hình vuông” width=”506″ height=”385″ />

không gian hình vuông

Một căn phòng hình vuông có chiều dài bằng chiều rộng, có tính ổn dịnh về chất và thường có tính cách riêng. Sự cân bằng của bốn cạnh làm cho trung tâm căn phòng trở thành tiêu điểm. Tính tập trung có thể được nâng cao hay dược nhân mạnh bằng sự bao bọc của không gian cùng kết câu chóp hay kết cấu vòm.

Để giảm tính tập trung của căn phòng hình vuông, hình dáng trần nhà có thể làm không dối xứng, hay một vài bề mặt tường có thể giải quyết khác.

Căn phòng hình vuông rất ít gặp và khá đặc biệt. Thường thì căn phòng có chiều dải lớn hơn chiều rộng. không gian hình chữ nhật là một không gian thông dụng dăc biệt cúa nó. Đăc diếm và khá năng cúa nó không chĩ dược xác dịnh bằng sự cân dối của chiều dài, chiều rộng mà còn bới hình thức trần nhà, cứa số, cứa đi và mối quan hệ giữa nó với không gian xung quanh.

Khi chiều dài lớn gâp hai lần chiều rộng, nó có vẻ trội hơn hin, hạn chế cách bố trí và cách sứ dụng căn phòng. Với chiều rộng dã cho, không gian có thể chia ra nhiều phần riêng rẽ nhưng vẫn liên quan đến nhau.

Không gian hình vuông và hình chữ nhật 1

Không gian hình chữ nhật

Một không gian có chiều dài lớn hơn chiều rộng nhiều lần sẽ kích thích mọi hoạt dộng dọc theo chiều dài. Đặc tính này cúa không gian tuyến rất phù hợp để sứ dụng như khổng gian hành lang hay nhà cầu.

Cá không gian hình vuông lẫn không gian hình chữ nhật đều có thể thay dối bằng cách thêm vào, bớt di, hay hóa IIn với không gian xung quanh. Sự biến dổi này có thể được sứ dụng dế tạo ra một góc lớn hay để phán xạ khung cánh xung quanh hoặc nhấn mạnh một vị trí náo dó.