Không gian nội thất

không gian là chất liệu số một trong gam màu của người thiết kế và là yếu tố cơ bản trong thiết kế nội thất. Trong không gian, chúng ta không chí có cẩm xúc má còn phân biệt hình khối, nghe tiếng dộng, cẩm thấy dễ chịu với luổng gió nhẹ và ánh nắng ấm áp của mắt trời, hưong thơm của hoa. Khổng gian là sự thừa hưởng thuộc tính giác quan vẩ dác thủ thấm mỹ của những yếu tố trong phạm vi lĩnh vực của chúng.

Không gian cũng như chất liệu dá và gỗ. Tuy nó không có hình dạng rố rệt và có thể khuếch tán được. Khổng gian da dạng không có dịnh nghĩa riêng. Tuy nhiên khi một yếu tố nào dó dãt trong lĩnh vực cúa nó thì mối quan hệ dược xác lập vì các yếu tố khác nằm trong lĩnh vực này xác lập nên những quan hệ da chiều giữa không gian và các yếu tố cũng như bản thân giữa các yếu tố. Như vậy, khổng gian tạo nên những mối quan hệ và chính chúng ta dã nhận thức dược những mối quan hệ này.

Những yếu tố hình học cùa điểm, đường thẳng, mặt phing và khôi tích có thế 5ắp xếp không gian rõ ràng và có giới hạn. Trong phạm vi kiến trúc, những yếu tố cơ bán này chính là cột, dầm, tường, eàn mái.

• Một cái cột đánh dấu một điểm trong không gian và làm rõ nó là không gian xác định.
• Hai cái cột giới hạn một khoáng không gian mà chúng ta có thế đi xuyên qua được
• Dầm ở đầu cột miêu tá giữa các cột có một khoảng trống.
• Một bức tường, là một mãt phẳng đặc, làm phân cách một bộ phận của không gian xác định và ngăn cách phần này với phần khác.
• Sàn nhà xác định một mãt phẳng đặc làm phân cách một bộ phận không gian xác định và ngăn cách phần này với phẩn khác.
• Mái nhà là chỗ báo vệ che chắn khôi tích không gian ở dưới nó.

Trong đồ án kiến trúc những yếu tố này được tổ chức lại đế tạo nên một tòa nhà phân biệt phía trong và phía ngoài, xác định giới hạn không gian nội thất.

Không gian nội thất 1

Không gian nội thất