Màu sắc ánh sáng trong thiết kế nội thất

Màu sắc ánh sáng  trong thiết kế nội thất 1màu sắc ánh sáng trong thiết kế nội thất” width=”568″ height=”404″ />

Một chất lượng quan trọng khác của ánh sáng là màu sắc của nó vá nó tác đọng như thế nào đến màu sẩc của các vật thể và các bề măt trong không gian. Trong khi chúng ta coi như anh sáng háu hết lá trắng và sự phân bố quang phố cua, những biến đối ánh sáng phù hợp với bẩn chất cúa nguồn sáng. Ánh sáng tráng đều \à ánh sáng ban ngáy vào buổi trưa. Nhưng trong buốí sáng sớm, ánh sáng ban ngày có ánh tía chuyển sang đỏ. Khi chuyến thầnh ngáy, nó sỗ theo chu trình của khoẩng bien thiên từ rìa cam và vẩng rìến trắng-xanh rìa trời về chiều, và sau rìó đen tr<ỷ lại sau khi qua các ánh rìa cam và ánh rìỏ lúc mặt trời lấn.

Việc phân bố quang phố cúa các nguổn sáng nhân tạo biến đối theo loại đền. Thí rìụ bóng đèn sợi tóc sẩn sinh ra ánh sáng trang-vàng trong khi đèn huỳnh quang tráng-lạnh sản sinh ra ánh 5ảna trắng-xanh rìa trời.

Màu sắc hiển nhiên của một bề mát lá kết quẩ phẩn xạ của màu trội hơn bề mãt rìó vá sự hấp thụ các mầu khác của ánh sáng chiếu lên nó. Sự phân bố quang phổ cúa nguồn sáng lẩ quan trọng vì nếu một vái bước sóng cúa màu trượt đi rổi những mẩu nẩy không thế phan xạ được và sễ xuất hiện máu xám trên be măt được chiếu sáng bằng ánh sáng náy.