Màu sắc trong thiết kế

Màu sắc trong thiết kế 1màu sắc trong thiết kế” width=”535″ height=”393″ />

Màu sắc, giống như hinh dạng vả chất liệu lả một tính chất thị giác bình thường vốn có của một hình thức trong những môi trường dược bao bọc bới mẩu sắc xung quanh chúng ta. Những màu sắc chúng ta thấy biểu hiện ở ẩồ vật. Chúng ta có thể tìm nguồn gốc màu sác, độ sáng cúa chúng dược biểu hiện trong ánh sáng và trong không gian. Không có ánh sáng, mảu sắc không tổn tại.

Các nhá vật lý học dã chia mầu sắc giống như tính chất của ánh sáng. Nằm trong quang phổ có thể trông thấy được hình ảnh của ánh sáng, mầu sắc dã dược xác dịnh bới các bước sóng, bắt dầu ở bước sóng dài nhất là màu đỏ tiếp theo lả quang phổ mẩu da cam, vàng, lục, xanh và tím dến tại bươc sóng ngan nhất có thể nhận biết được. Khi những ánh sáng màu này dược biểu thị trong nguồn gốc ánh sáng với số lượng gần như nhau chúng kết hợp lại với nhau tạo nên ánh sáng tráng, lả thứ ánh sáng không có máu. 

Khi ánh sáng trắng chiếu xuống một vật thể mờ đục và hấp thụ một sô bước sóng. dề mặt của vật thế phẩn xạ chúng ta nhìn thấy ánh sáng của vật thê. Mắt cùa chúng ta phân biệt máu sắc của ánh sáng như màu sắc của vật thế.

Ánh sáng trắng giống như ánh sáng mặt trời vào buối trưa được xếp thành quang phố cúa ánh sáng máu. Một số nguồn sáng như ánh sáng huỳnh quang hoác ánh sáng phán xạ cúa một bức tường có thế không co mức cân bằng và quang phố bị thiếu một phần. Phần thiếu náy sễ lẩm cho bề mặt được chiếu sáng hởi ánh sáng xuất hiện những máu bị thiếu náy.
Những bước sóng hoãc những áả\ sóng của ánh sáng bị hấp thụ và bước sóng mang mảu ảỗ như lẩ máu của vật thể được xác định bằng máu cua bề mãt. Một bề mát mẩu đỏ hấp thụ háu hết các ánh sáng chiếu lên nó và chí phẩn xạ phần dổ cua quang phố, một bề măt màu xanh sỗ hấp thụ các mẩu đó. Tương tự như vậy một bề mặt hấp thụ toần bộ quang phố ảó là máu trắng.

Màu sắc trong thiết kế 1

Bề măt có chất màu tự nhiên ở vật liệu của nó. Màu này có thể được thay đổi bằng cách phú sơn hoác nhuộm máu mà những chất nảy gồm những chất tạo máu. Khi ánh sáng màu tổn tại trong tự nhiên các chất mẩu sỗ bị giám đi. Mỗi chất mầu có một tý lệ với ánh sáng trắng. Khi các chất mảu pha trộn lẫn lộn các phần hấp thụ cúa chúng sể kết hợp để loại trừ nhiều mảu của quang phố. Những màu còn lại sễ xác định máu 5ắc, giá trị và độ đậm cúa chúng.

Màu sắc gồm có 3 khía cạnh .
1 .Đó lá thuộc tính mà nhờ nó có thể nhận ra mẩu gì ? Ví dụ : màu đỏ, màu vàng
2. Sáng hay tối của một mầu trong mối quan hệ giữa đen và trắng.
3. Độ tinh khiết hay độ bão hòa của một mảu khi so sánh với màu xám ở cùng một giá trị đậm nhạt.

Tất cả các thuộc tính trên của mảu sẩc có quan hệ mật thiết với nhau một cách tất yếu. Mỗi máu chính có một dộ đậm nhạt bình thường. Ví dụ, màu vẩng tinh khiết thì sáng hon về độ đậm nhạt máu xanh nước biến tinh khiết. Để tạo thánh mẩu sáng hay ‘đậm thì cường độ của chúng cũng sễ bị giám. Thật khó để táng một thuộc tính cúa một mẩu, đổng thời lại không làm thay đổi hai thuộc tính còn lại.

Một số hệ thống máu sẩp xếp theo thuộc tính của chúng theo một thứ tự để nhận biết. Đơn gián như vòng tròn mầu của Srevvsku hoăc của Prãng mẩu gốc là màu dầu tiên rồi dền mảu thứ hai, thứ ba…

Hệ thống toàn dién và chi tiết hơn vé sự mô tá chính xac cúa máu sắc là hê thống máu Munsetl, dươc phát triến nhờ Albert Munsell Hệ thông này sắp xếp màu thành 3 gam gổm cac bậc không thay dối cúa thi giác theo pa thuổc tính • màu sắc. dô sáng và cường dộ

Hệ màu Munsell dựa trên cơ sớ 5 màu cơ bán và 5 màu trung gian, 10 màu chú yếu dươc bô’ trí thanh 10 phần và sáp xếp trên mốt hình tròn.

Màu sắc trong thiết kế 1

Trục thẳng đứng qua tâm cúa vòng tròn là thang chia ớộ anh sang, táng dần theo 10 mức có thế nnin báng mắt từ den dến trắng.
Ngoài trục tháng dứng chí dộ sáng la trục ngang chí các bật vê cương dộ. số lượng các bậc sễ thay dổ: tùy thuôc vào khi màu do’ gươc dô bầo hòa về màu sắc và dô sang.
Trong hệ thống này một màu riêng biệt có thế dược nhân ra VỚI nhứng <ý hiệu sau : mảu sắc dô dậm nhạt, gam màu, 5K, 5/14 chí màu dó chuấn mức sáng trung pình và cường dô máu dat tới mức lớn nhất

Khả năng diễn đạt một cách chính xác vê màu sác, cường dô cúa một màụ cụ thế không cán một màu that diều dó rất quan trọng trong khoa học thương mại vá công nghiệp, tên cúa màu sác không the miêu tá một cách chính xác bằng cám giác thị giác vể màu. Nhưng màu thật dược thây ớ màu của ánn sáng là những s dồ ca bán về màu sáadế thiết kế. 
Thay dổi màu blng chất mầu.

Những chất tạo mảu như sơn và thuốc nhuộm lá những nguyên liệu dể lẩm thay dối dộ sáng máu sắc, chúng ta giẩi thích vấn đề này lả mục đích của việc thay đối máu.
Nhi trộn các chất màu của sơn vá thuốc nhuộm với nhau từng thuộc tính trong các thuộc tính’ kể trên của mẩu 5ắc có thể thay đổi.

Màu sắc cúa một mảu có thể bị thay đổi khi trộn nó với các mảu khác. Nhi các máu lân cận hoặc các mẩu tương tự trên vòng tròn máu được trộn, những máu sắc hẩi hòa vả có quan hệ rất gần sể tăng lên. Trái lại khi trộn cấc máu cho sẵn dể tạo thánh màu trắng, những màu đối lập hoán toản với nhau trên vòng tròn màu, những mẩu thu được là những màu trung tính. Độ đậm nhạt của một mảu có thể tăng blng cách thêm máu trắng hoặc giám xuống blng màu đen, lầm sáng độ dậm nhạt thêm máu trắng để tăng sắc dộ sáng và lảm tối độ dậm nhạt bẳng mảu den dể tăng sắc dộ tối của máu đó. Một mảu có dộ dậm nhạt ở mức cao như mảu vầng có khẩ năng về các sắc dộ tối hơn lá sắc độ sáng, trong khi dó một máu có độ dậm nhạt <ỷ mức thấp như máu đỏ thì có khả năng về sắc dộ sáng hơn các sắc dộ tối.

Cường dọ của một màu có thể dược tăng cường blng cách tăng thêm màu chủ đạo có thể lảm giảm cường độ mảu xuống blng cách trộn máu xám với màu dó hoăc blng cách tăng thêm máu – Những màu xám hay trung tính trong cách trên thường dược gọi lầ tông mảu.