Nhận thức thị giác trong thiết kế nội thất

Nhận thức thị giác trong thiết kế nội thất 1thị giác ” width=”502″ height=”356″ />

Nhận thức thị giác

Nhận thức thị giác của chúng ta về hình dạng bên ngoái, kích thước, màu sắc, ảnh hướng cứa các vật có được là do bối cánh xung quanh và những liễn hệ mà chúna ta có thể nhạn thấy giữa những vật này với Khung cánh của Chuna. Nếu tám nhìn của chung ta không có gì khác biệt, chúng ta thấy trống rỗng. Tuy nhiến. khi có sự thay đối có thể nhận thấy ở trong sic d!.ên, máu sắc và hình loại, chúng ta sỗ bắt dầu nhận ra sự khác biét cúa một vật thế hay cúa một hình so với nền của nó. Vì vậy, dể nhận biết được các dường nét hình dáng vả hình thức của cac vạt thể trong tầrr nhìn của chúng ta, dáu tiên chúng ta phái hiếu dược sự tương phán giữa các vật và phần nền của chúng.

Những yếu tố nối bật lên so với nền được gọi là các hình. Ngoài sự tưong phán về sắc diện thì hình dáng và kích thước cúa hình so với khung cánh xung quanh cũng dễ phân biệt hình đó so với nền. Một hình có dường biên chung với nền của nó, nhưng nó có hình dạng khác biệt và dễ nhận thây hơn, hình dạng nảy khiến nó trông như là một vật thế. ĐÔI khi hình gọi là yếu tố dương – là một hình dáng thực – Còn nền dược gọi lẩ yếu tố âm hay trung tính – thiếu một hình dạng rỡ ràng hay thiếu yếu tố âm ta có thế nhận biết ngay.

Nhận thức thị giác trong thiết kế nội thất 1

Hình dễ nhận thấy nhất khi bao quanh bổi một không gian rộng hoẩc nên nhà. Khi kích thước của hình đến mức lấn chiếm nền của nó thì nển có thể phát triển hình dạng riêng và tác động tương hỗ với hình dạng cúa hình. Đổi khi một mối liễn hệ hình – nền lần lượt bị mờ nhạt với công trình, nhưng không xẩy ra cùng một lúc giữa hình và nền.

Trên thực tế, thế giới thị giác chúng ta nhìn thây một hình ảnh kiến trúc hỗn hợp được xây dựng thành một dãy liễn tục giữa mối liên hệ hình – nền. Trong thiết kế nội thất, chúng ta có thể nhận thấy quy mổ công trình tùy diếm nhìn của tẩm quan sát.

Khá năng nhận biết của chúng ta về chi tiết hạn chế trong một khả năng hẹp về thị giác. Khi nghiên cứu tầm nhìn, mát chúng ta liên tục chuyển động, nhìn qua, nhìn lại để khám phá ra những thông tin cần biết. Để tống hợp những ý nghĩ chúng ta nhạn biết, bộ não ta thu nh’ận và giẩi mã các dữ liệu về thị giác do mắt thu nhận dược vá nối các thông tin thánh dạng thị giác giúp chúng ta nhận và hiểu biết dược sự vật.

Quá trinh nhận thức thông tin là có ích và hướng tới nhận biết. Khi chúng ta nhìn thấy một cái ghế chúng ta nhận ra răng nó lẩ cái ghế bởi vỉ hình dạng của nó dã thiết lập giống như cái ghế chúng ta dã thấy và đã sứ dụng. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta có thể nhận thấy hình dáng, kích thước, máu sắc, chất liệu của cái ghế khác với cái ghế khác. Khả nẫng nhìn mà không theo quy trình thống nhất cực kỳ quan trọng dối với những nhẩ thiết kế. Chúng ta cần phẩi nhìn và nhận biết được những tính chất cụ thể của các vật, cách liên kết và tác dộng tương hỗ dể tạo