Nhịp điệu trong thiết kế

Nhịp điệu trong thiết kế 1nhịp điệu trong thiết kế” width=”518″ height=”372″ />

Nguyên lý thiết kế nhịp điệu

Nguyên lý thiết kế nhịp điệu là dựa vào sự láp di lặp lại của các yếu tố trong không gian và thới gian. Sự lâp lại náy không chí tạo nên sự thống nhất thị giác má còn tạo nên sự chuyển động máng tính nhịp diếu mà mit và tâm trí người quan sat có thế theo hướng do, bên trong một bố cục hoác xung quanh không gian.

Hình thái dơn ^iẩn nhất là sự nhắc lại các không gian đều dẩn cùa các yếu tố giong nhau theo một dường kẻ. Nhi những kiểu mấu này trở nên quá dơn diệu, nó có thể dược dùng đế thiet lâp một nhịp diệu cho những phan chính hoẩc dể xác dịnh một tuyển chat liệu , dường viền hay để trang trí.

Nhịp điệu trong thiết kế 1

Các hình mẫu phức tạp, có nhịp diệu được thực hiện bằng cách tạo mối quan hệ thị giác cho các yếu tố, tức lẩ liên kết các vật liền kề vảo nhau hoác phân chia các điểm cơ bẩn giữa chúng.

Không gian của những yếu tố liền tục và nhịp dộ cúa nhịp điệu thị giác có thể thay dổi, tạo thành và nhấn mạnh những điểm cần thiết trong khối. Hiệu quá vê nhịp điệu có thể lảm duyên dáng, truyền cám, dứt khoát và dột ngột. Một chuỗi những hình mẫu có nhịp diệu, nhưng khi có sự đột biến cúa một yếu tố độc dáo có thế lảm tăng tính tự nhiên của hình mẫu.

Trong khi những yếu tố lặp đi lặp lại dể có tính liên tục, phái có một dặc điếm thông thường, chúng ta có thể thay đổi hình thù, chi tiết, mẩu 5ắc và chất liệu. Những sự khác biệt náy có thể tạo thảnh sự phong phú thị giác và có thể dẫn tới những mức dộ da dạng khác nhau. Một nhịp điệu xen kẽ có thể dãt nlm ngang, hoãc những biến tấu có thể dược xếp táng lên về kích cở, giá trị, máu sắc dế dịnh hướng cho chuỗi.

Nhịp điệu trong thiết kế 1

Nhịp diệu thị giác dễ dảng nhận ra nhất khi tạo thành một mẫu theo dường, trong một không gian nội thất chuỗi khổng theo
tính chất tuyến gổm những hình thù, mảu sắc và chất liệu có thể cung cẩp những nhịp diệu tinh tế hơn mả có thế mắt không nhìn thấy ngay.