Những nguyên lý trong thiết kế

Những nguyên lý trong thiết kế 1thiết kế” width=”523″ height=”401″ />

Thiết kế bén trong liên quan đến việc lựa chọn các thành phán thiết kế và sự bố trí chúng giữa không gian thoá mãn một vài nhu cáu vá mong muốn về chức năng và thẩm mỹ, sự bố trí các thẩnh phẩn trong khoáng không gổm cá nghệ thuật trang trí nữa. Không được dể một phần hoãc một thánh phần riêng rỗ trong không gian một mình. Trong mẫu thiết kế tất cả các phần, các thầnh phán hoãc các vật phụ thuộc váo cái khác để cho chúng tác động rõ rẩng có chức nẩng vả có ý nghĩa.

Chúng ta quan tâm ở đây là mối quan hệ thị giác được thiết lập giữa các thành phán thiết kế nội thất ở trong một không gian. Cac nguyên lý thiết kế sau dây không có ý cứng nhắc, nhưng có thể xem lá các hướng dẫn thiết kế, cuối cùng chúng ta phái xem xét học tập các mẫu thiết kế dó. Tuy nhiên những nguyên tắc này có thể giúp chúng ta phát triển vá duy trì ý nghĩa quan diếm các thành phần thiết kế của một không gian khi ta dãt chúng trong khuôn khố sứ dụng và chức năng.