Quá trình thiết kế

Quá trình thiết kế 1thiết kế” width=”426″ height=”159″ />

Quá trình thiết kế

phân tích 

Khả năng xác định và hiểu được bẩn chất dầy đủ của việc thiết kế lá phần thiết yếu của cách giẩi quyết.

PHÁT TRIỂN CÁC GIẢ THIẾT

Chúng ta xác định các yếu tố sễ dược sứ dụng và bố trí chúng như thế nảo vào các mô hình trong quá trình thiết kế.
Mặc dầu được thể hiện qua nhiều bước, quá trình thiết kế thường là một quá trình có nhiều chu kỳ hơn, từ việc phân tích, tổng hợp và Đánh giá cẩn thận các thông tin có sin, các hiếu biết và các giẩi pháp có thể dược cân nhắc kỹ cho tới khi dạt dược sự phù hợp giữa những cái hiện có và những cái ước muốn.

Trước hết vấn đề thiết kế cần dược xác định cụ thể. Việc xác dịnh nẩy bao gồm các biện pháp kỹ thuật mà giẩi pháp thiết kế phái thực hiện. Các mục tiêu cần được dề ra.

Việc phân tích cần phẩi chia ra các phần, được ỉàm rổ các giá trị, phẩi xem xét các mặt của vấn đề. Việc phân tích nảy cũng liên quan dến việc thu thập các thông tin, có thể giúp chúng ta hiểu được bẩn chất của vấn đề và dưa ra các câu trả lồi thích hợp. Ngay từ ban dẩu cần phái hiểu dirợc những mãt hạn chế nhằm giúp ta hình thành một giải pháp thiết kế. Đối với bất kỳ vấn dề nào dược đưa ra cần phải xác dịnh xem cái gì có thế thay dổi, cái gì không thể thay đổi. Mọi diểu hạn chế về tài chính, pháp lý hoăc kỹ thuật có thể tác động dến giẩi pháp thiết kế cần phải chú ý tới.

Khi trẩi qua chu kỳ của quá trình thiết kế, thì sự hiểu biết của chúng ta về vấn dề náy sễ rỗ hơn. Các thông tin mới cán thiết có thể chưa dược phát hiện làm thay dổi nhận thức và giẩi pháp cúa chúng ta về vấn đề này. Vì vậy việc phân tích náy thường xẩy ra liên tục trong suốt quá trình thiết kế.

LẬP CÁC phương án

Từ việc phân tích các phần cúa vấn dê, chúng ta có thế đặt ra các giẩi pháp. Điều náy đòi hổi sự tống hợp, kết hợp vớ\ giẩi đáp những vấn đề về các phương diện khác nhau để các giái pháp gắn bó với nhau.

Có nhiều cách tiếp cận lựa chọn đế sứ dụng tạo ra các ý đồ và Tống hợp các giẩi pháp cho một vấn đề.
+ Tách ra 1 hoác 2 vấn dề chú chốt có giá trị hoẩc có tầm auan trọng và dựa vào các vấn dề này mà dưa ra các giẩi pháp.
+ Nghiên cứu các trường hợp tương tự và sứ dụng chúng làm mẫu dế phát triển các giái pháp của vấn đề đã nắm chắc.
+ Phát triển các giẩi pháp thích hợp cho các bộ phận cúa vấn dề có thế kết hợp vảo các giẩi pháp tống thế vá lảm cho chúng hâi hòa với cái hiện có.

Nếu không có sự phân tích, tống hợp từ dầu thì khó có thể phát triển một ý đổ tốt.

TổNG HỢP :

Việc thiết kế đòi hỏi sự suy nghĩ hợp lý dựa trên kiến thức và sự hiếu tiết tích lũy dược qua kinh nghiệm vẩ nghiên cứu. Quan sát trực tiếp và tướng tượng cũng dóng một vai trò quan trọng, tạo mối liền hệ trong quá trình thiết kế.

LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN

+ Lựa chọn và ấn định các giấ trị cho các vấn dề hoăc các yếu tố then chốt.
+ Nghiên cứu bẩn chất cúa các phẩn này.
+ Hình dung ra cách làm cho các phần này có thể phù hợp với các phần khác.

TẠO Ý ĐỒ

+ Nhìn nhận tình hình từ các quan diểm khác nhau
+ Bố trí các phẩn để thấy sự thay dổi có thể tác động dến tống thế như thế nào.
+ Nghiên cứu các biện pháp dể kết hợp vái ý dổ tốt vào một biện pháp tốt hơn.

TỔNG MỢP TOÀN BỘ
ĐÁNH GIÁ :

Thiết kế đòi hỏi phải xét duyệt chặt chẽ các giái pháp lựa chọn vá so sánh các ưu điểm, nhược điếm của từng đề xuất cho đến khi đạt dược sự phù hợp nhất giữa vấn dề thiết kế cụ thể vá giái pháp.

SO SÁNH CÁC Ý ĐỒ VÀ LỰA CHỌN

+ So sánh mỗi giẩi pháp với các mục tiêu và tiêu chuẩn của thiết kế.
+ Cân nhác các thuận lợi vá ưu diểm 50 với cấc chi phí vả độ tin cậy của mỗi giẩi pháp.
+ xếp thứ tự các giẩi pháp về sự thích hợp vá hiệu quá.

ĐƯA RA CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN

Đưa ra các giẩi pháp có thể lựa chọn, mỗi giải pháp phẩi đánh giá theo các tiêu chuẩn dã nêu ra trong bản giái trình và phân tích đê làm 5áng tỏ hơn giái pháp.

Việc khảo sát dánh giá các giẩi pháp lựa chọn phương án dể phát triển thiết kế. Trong giai đoạn dáu cúa quá trình thiết kế cho phép khuyến khích các 5uy nghĩ khác nhau về vấn dề thiết kế, nhưng trong giai doạn sau đòi hỏi tập trung vào giẩi pháp thiết kế cụ thể.

Sau khi dưa ra quyết định cuối cùng, dề nghị về thiết kế sẽ dược phát triển, sẩng lọc vá chuẩn bị dể thực hiện. Việc náy bao gổm công tác lập các bản vẽ, các yêu cáu kỹ thuật và các dịch vụ khác liên quan dến việc mua sắm, xây dựng, giám sát.

Không có quy trình thiết kế nào hoàn chính cho đến khi một giái pháp thiết kế đã thực hiện dược dánh giá về hiệu quẩ của nó trong việc giái quyết vấn dề dược dát ra. Việc dánh giá nghiêm túc một thiết kế đã hoản tất tạo ra cơ sở kiến thức, tạo thêm kinh nghiệm nhạy bén cho chúng ta vả là những bái học có giá trị dể áp dụng vẩo công tác sau nẩy.

ĐÁNH GIÁ LAI THIẾT KẾ ĐÃ HOÀN THÀNH