Sơ đồ màu sắc

Sơ đồ màu sắc 1sơ đồ màu” width=”521″ height=”371″ />

Sơ đồ màu

Mặc dầu mỗi chúng ta có thích thú màu này và cẩm thấy không thích các máu khác, điều đó không có nghĩa là có màu xấu vả mầu tốt. Một vầi mầu dễ dầng dược thời trang chấp nhân hoãc không chấp nhận. Các mẩu khác có thế hoặc không tiệm cận với một sơ đồ mảu đặv biệt. Sự thích hợp của mầu phụ thuộc vào chúng dược sử dụng ở dâu, như thế nảo, vá cách bố trí chúng trên sơ dồ mầu.

Nếu các mảu giông như các nốt của một bẩn nhạc và sơ đổ màu giống như một bán hòa âm. cấu trúc cúa một nhóm màu phụ thuộc vảo sự quan hệ giữa màu, sắc dộ vầ cường dộ của chúng. Bẩn sơ đổ máu dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa mẩu trong một nhóm các màu. Có hai phạm trù về phối màu, bổ trợ và tương phẩn. Sơ đô’ mẩu bố trợ, trên cơ sở của một màu dơn hoặc một màu dơn với một loạt màu tương tự, phát triển sự hài hòa thông nhất. Sự da dạng có thể tạo nên bằng sự da dạng của cường dộ vá sẩc dọ mảu, trong khi chỉ sử dụng một số mảu nhất định dể nhấn mạnh, tạo nên sự da dạng cúa cường độ, tạo nên hình dáng, hình thức vả chất liệu.

Sơ đồ màu sắc 1

Sự phối mảu tương phản, trên cơ sở của sự kết hợp hai màu hoặc ba mẩu bổ túc cho sự đa dạng của chúng gắn liền với việc dùng gam màu nóng vả lạnh.

Các ý dồ về sắc thái chủ yếu chí đưa ra các phươngj?háj? má ngưòi ta có thế tạo ra một sự kết hợp các mầu. £>ể thiết ke một sơdổ máu người ta cũng phái tính đến mối quan hệ giữa các máu khác nhau.

Tam giác máu được Faber Birren phát triển dã minh họa các màu được điêu chính như thế nào – Máu sắc, dộ sáng, độ bóng có thể liên quan với nhau trong một sác thái hài hòa. Tam giác náy dựa trên cơ 5Ở của 3 nhân tố cơ bẩn của màu thuẩn nhất: mảu tráng và máu đen, chúng kết hợp vớ\ nhau dề tạo sự hình thẩnh các máu slc, dọ bóng, màu xám vá độ sáng. 3ất cứ một đường vạch thing náo cũng đêu xác định một sự liên tục hẩi hòa khi mỗi thành phần cùa nó đều tham gia một loạt các nhân tố cố liên quan vơi nhau về mặt thị giác.

Cuối cùng cho dù ý tưởng về máu sắc dó lâ sống dộng và vui nhộn hay giẩn dị vầ ổn hòa cũng dựa váo sự phối hợp các máu sắc hay dọ dậm nhạt của các gam máu được lựa chọn. Khoáng cách giữa các dồ vật lớn giữa các gam mầu vá sự phối máu sỗ tạo ra những nét tương phẩn rất sống động vá có nhưng ấn tượng sâu slc hơn. Khoẩng cách giữa các dổ vật nhổ sễ có tác dụng tạo ra các tương phẩn và các kiểu mẫu mờ áo hơn.