Sự nhấn mạnh trong thiết kế

Sự nhấn mạnh trong thiết kế 1nổi bật” width=”530″ height=”367″ />

Nguyên lý của sự nối bật thừa nhận cùng tổn tại cúa điểm nhấn vá phụ thuộc các yếu tố trong việc sắp đặt cúa ngưồi thiết kế nội thất. Một đổ án không có điểm nhấn sẽ buồn té, nếu có nhiều điểm nhấn đồ án sẽ hỗn loạn lám giám giá trị từ cái cố giá trị. Mỗi bộ phận trong đồ án cân có ỷ nghĩa riêng phù hợp tầm quan trọng của nó trong toàn bộ của đồ án.

Một yếu tố đặc biệt hay nổi bật có thể cho ta cẩm giác nổi bật bằng cách tạo cho nó kích thước đáng chú ý, hình dáng kỳ lạ hay lá tương phản mầu sắc, ánh sáng, kết cấu. Trong mỗi trưởng hợp 1 sự tương phán rõ nét cần được đặt giữa yếu tố nổi bật hay điểm nhấn và các bộ phận phụ trong không gian. Như vậy, sự tương phán sỗ hấp dẫn việc chú ý cúa chúng ta bầng cách ngắt đoạn những yếu tố thông thường, kiểu nhấn thông thường.

Một yếu tố hay nét đặc biệt cũng có thể nổi bật hởi vị tri đặc biệt và hướng của nó trong không gian. Nó có thể đăt giữa khổng gian hay phục vụ như một vật trang trí ở giữa trong một bố cục đối xứng. Trong một bố cục không đối xứng. Nó có thể dăt xiên hoặc tách rời phần còn lại. Nó có thể giới hạn trong một đường thẩng liên tục hay gây khúc.
Để lảm tăng sự nối bật, 1 yếu tố có thế đặt hướng tương phẩn với các bình diên bình thưởng trong không gian và các yếu tố khác trong nó. Nó có thể được chiếu sáng âặc biệt. Những đường phụ vá những yếu tố phụ có thể sắp xếp hướng tới điếm đáng chú ý hay dẩc biệt.

Sự nhấn mạnh trong thiết kế 1

Vì trong nội thất về vị trí có thể có nhiều mức độ quan trọng trong các yếu tố nên cũng có thể có nhiều mức độ nhấn khác nhau dành cho các yếu tố đó. Khi mà các yếu tố và các điểm đáng chú ý đã được thiết lập thì chiến lược dánh cho các yếu tổ’ phụ thuộc (xung quanh) phải được đặt như thế nảo để nổi điểm nhấn.

Trọng tâm của căn phòng nên được tạo ra bằng một số dô vật tinh tế và gián dị. Những dồ vật nảy khổng nên quá thu hút tới mức chúng có thể gây nên sự không hái hoà giữa các phần trong đồ án. Nhưng diểm nhấn thứ yếu cũng có thế góp phần tạo sự hẩi hoả giữa các diểm nhấn và các yếu tố xung quanh theo nguyên lý sự hải hoà mối liên hệ giữa hình dáng mẩu sắc, ánh sáng của chúng cũng có thể tạo nên sự hải hòa.