Sự phân bố sắc độ và màu sắc

Sự phân bố sắc độ và màu sắc 1sắc độ và màu sắc” width=”535″ height=”422″ />

Sự phân bố sắc độ và màu sắc

Trong việc phát triển một sơ đồ tạo máu sắc cho khoảng không gian nội thất người ta phải xem xét một cách cấn thận các yếu tố màu sắc và dộ sáng dược thiết lập sự phân phối cac máu. Sơ du này khổng những phải làm thỏa mãn cho mục dích và giá trị sứ dụng cúa không gian mà còn tính dến các dâc diểm kiến trúc.

Các quyết dịnh cần phái dược tiến hành trong việc xem xét các mãt bẩng chủ yếu của không gian nội thất và máu sắc nào có triế dược sứ dụng dế diều chính kích thước, hình dáng, tý lệ và khoánứ cách cúa chúng. Những nhân tố nào dế trở thành vị trí mờ nhạt, trung bình vá cận cánh. Những dặc diếm náo về mẩt kiến trúc hay Lấu trúc lầm nối bật vẩ những thẩnh phần nào knông dạt yêu cầu cán dược giẩm.

Về mát truyền thống các bề măt lớn nhất của một phòng, sàn nha, các bức tường vá trần cúa nổ có những kiếu phối mầu trung hòa nhất. Ngược với mầu nền này, các nhân tố tnứ hai như các thiết bị nội that lớn hoặc tấm thẩm có gam màu sắc mạnh hơn. Cuối cùng các chi tiết phụ vả các bộ phạn có kích cỡ nhỏ có thế có nhưng gam màu dậm nét nhất de tạo dựng sự cân bằng mẩu sắc vẩ tạo cẩm giác ưa nhìn.

Các ý dồ về màu sắc trung hòa lại dễ đáng thích ứng nhất. Để tạo ra một hiệu quá gầy ấn tượng sâu sắc nơn, các khu vực chính của một cẩn phồng co thế dược dưa ra những gam máu dậm nét hơn, trong khi những nhân tố thứ 2 lại cố những gam máu nhẹ hơn. Các khu vực lớn cần phái thực sự lưu ý khi sử dụng các gam máu sẫm, dặc biệt trong phòng nhổ, chúng! lẩm giám các không gian trong suốt có thể gây ra các đòi hói ve mẩt thị giác. 

Sự phân bố sắc độ và màu sắc 1

 Một vấn dề tương dối quan trọng vớ\ sự phối hợp mẩu ỗắc, dó lá sự phối hợp các máu đậm, nhạt, các kiểu sáng tối trong một khoáng trống. Chú yếu lá cách sứ dụng tốt nhất để phối hợp các mức dộ màu sẫm và nhạt khác nhau cùng vớ\ một loạt sựj?hối hợp máu trung gian dế dáj3 ứng các dộ dậm nhạt chuyển tiếp. Tránh sứ dụng cùng một khoi lượng mảu sẫm và nhạt nếu không sỗ tạo ra sư rời rạc.

Nhìn chung sự phối hợp màu nnat ở các máng lớn, các khu vực nhỏ hơn thường dược sứ dụriít mau sẫm. Cách phối hợp nảy ở mức đô nnẹ \à diều dãc biệt thích hợp khi có hiệủ quẩ có thể dược dùng màu nhạt lả diều hết sức quan trọng. Các gam màu sẫm có thể bố sung rất nhiều cho các gam mẩu nhạt cúng một không gian do sự giám chiếu sáng.

Mọt cách phân phối gam màu khác lả tneo kiểu tự nhiền, theo kiểu này các mặt phắng sân nhá có các gam máu sẫm nhất, các bức tướna bao quanh có các gam máu nhẹ hơn và trần nhầ (ỷ phía trên có mau nhạt nhất. Dĩ nhiên, sự phân bố các gam mảu dậm nhat và các mức dộ tương phẩn cúa chúng sỗ tùy thuộc vào kích thuớc, hìnn dáng, và tỷ lệ của không gian. Khi các gam mẩu nhạt có xu hướnđ rút dần trong khi các màu sẫm lại tẩng lên thì vị trí của cnúng có thể thay dối sự nhận thức của chúng ta về các chiều không gian này.