Sự tương phản trong thiết kế nội thất

sự tương phản giữa một vật thể và nền cúa nó lá yêu cầu quan trọng dối với những công việc hiển thị dể phần biệt hinh dang và dường viền của vật thể. Một ví dụ hiển nhiên cho yêu cầu tương phẩn nảy lả trang in những chữ tham có thể tốt nhất dể doc rỡ dược lả in trên giấy nhạt.

Sự tương phản trong thiết kế nội thất 1thiết kế” width=”601″ height=”451″ />

Đối với những công việc nhìn rỗ dòi hỏi sự phân biệt chất liêu của bề mát và chi tiết, sự tương phản giữa bề mát vá nền cua no ít yêu cẩu hơn vì mát người tự dộng diều tiết dể nhận đọ sang trung bình của một khung cảnh. Một người nào dó nhìn váo môt nền sáng chói có thể nhận ra dường viền hình dáng nhưng sễ kho nhìn rỗ những nét mặt của người.

độ sáng của bề mặt thao tác cắn phái có cùng độ sáng như nền của nó hoẩc sáng hơn một chút. Thông thường dề xuất tý lê dộ sáng tối da giữa bề mặt thao tác và nền của nó nên là 3/1. Giữa bề mặt thao tác vả chỗ tối nhất của không gian xung quanh tý lệ dộ sáng không nên vượt quá 5/1. Các tỷ lệ dộ sáng cao hơn có thể dẫn dến chói chang vá những vấn dề có liên quan dến dô mói của mát và làm mất khá nẩng thao diễn hiển thị.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 500 triệu