Độ sáng trong thiết kế

độ sáng chí năng lượng ánh sáng mạnh bao nhiêu do một bể mật phán xa. Mức dộ sáng của một vật thể, ngược lại, phụ thuộc vào màu sắc và chất liệu bề mặt của nó. Một bề mẩt có màu, sáng bóng sẽ phán xạ nhiều ánh sáng hơn một bề măt thlm, nhám, hoặc chat liệu bề […]

Continue reading »

Thiết kế chiếu sáng

chiếu sáng” width=”564″ height=”421″ /> ánh sáng lá náng lượng bức xạ. Nó toá sáng ra đổng deu Theo mọi hướng và trải ra trên một diện rộng như phát ra từ nguồn cúa nó. Khi trẩi rộng ra, cường độ của ánh sáng cũng suy yếu di theo mát phăng vuông góc tới nguồn. Khi chuyến dộng, ánh sáng làm […]

Continue reading »

Các thiết bị chiếu sáng

thiết bị chiếu sáng” width=”543″ height=”393″ /> Các thiết bị chiếu sáng là các phẩn tổng thảnh của một hệ thông điện công trình, biến điện năng thành ánh sáng sử dụng. Mỗi thiết bị chiếu sáng cẩn cố một mạch cung cấp năng lượng, một nối mạch và một ngọn dèn. Trong chương V sẽ trình bày sâu hơn […]

Continue reading »

Nhịp điệu trong thiết kế

nhịp điệu trong thiết kế” width=”518″ height=”372″ /> Nguyên lý thiết kế nhịp điệu Nguyên lý thiết kế nhịp điệu là dựa vào sự láp di lặp lại của các yếu tố trong không gian và thới gian. Sự lâp lại náy không chí tạo nên sự thống nhất thị giác má còn tạo nên sự chuyển động máng tính […]

Continue reading »

Ánh sáng trong thiết kế

ánh sáng lả người dâu tiên đánh thức không gian nội thất. Không có ánh cáng sễ không có hình thể, mảu sắc hoẩc chất liêu hoác sự khoanh vùng cúa không gian nội thất. Chức năng thiết kế chiếu sáng là dế chiếu ánh sáng nhân tạo vào các vật thể troncj không gian của một môi trường nội […]

Continue reading »

Chất liệu và ánh sáng

chất liệu và ánh sáng” width=”531″ height=”266″ /> Ánh sáng ảnh hưởng đến sự nhận thức cúa chúng ta về chất liệu Ánh sáng ảnh hưởng đến sự nhận thức cúa chúng ta về chất liệu , và bản thân nó bị ẩnh hướng bởi chất liệu nó tạo ra áo giác. Anh sáng trực tiếp ngang qua một bể […]

Continue reading »

Chất liệu bề mặt

chất liệu bề mặt” width=”509″ height=”366″ /> Chất liệu, đây là một đặc trưng đặc biệt của bề mặt, tạo ra các kết quả từ cấu trúc 3 chiều của nó. Chất liệu thường được sứ dụng dể tạo sự mềm mại hay sự gồ ghề tươnđ dối cúa bề mặt. Nó cũng dược sử dụng để diễn dạt cấc […]

Continue reading »
1 2