Cân bằng không đối xứng

cân bằng không đối xứng” width=”590″ height=”436″ /> Cân bằng không đối xứng Không đối xứng dược công nhận như lả sự thiếu tương xứng về kích cỡ, hình dáng, máu sắc hay mối liên hệ vị trí giữa các yếu tố cúa một bố cục. Trong khi một bố cục đối xứng đòi hổi sứ dụng yếu tố đổng […]

Continue reading »

Cân bằng đối xứng

cân bằng đối xứng” width=”588″ height=”426″ /> cân bằng đối xứng Cân bằng đối xứng lá kết quả cúa việc sắp xếp các yếu to chuẩn, sự tương xứng trong hình dáng, kích thước, vá vị trí liền quan bới một diem, mọt dương hay một trục chung. Nó cũng dược coi như trục dối xứng hay dối xứng hai […]

Continue reading »

Cân bằng trong thiết kế

Không gian nội thất và các yếu tố bao quanh nó Không gian nội thất và các yếu tố bao quanh nó như đồ đạc đến ánh sáng vầ các trang trí khác thường báo gổm một tống thể hình thể, kích thước, màu 5ắc và chất liệu. Những yếu to nẩy được nhận biết như thế náo là ảo […]

Continue reading »