Không gian cấu trúc

không gian cấu trúc” width=”560″ height=”436″ /> Không gian cấu trúc Một Công trình kiến trúc xây dựng tạo thành cơ sớ hình dáng và thiết kế khổng gian bổn trong. Tử ngữ công trình ớ đây không dùng để chỉ sự chống đỡ. Nó dùng để xem xét lựa chọn và bố trí không gian bên trong như các […]

Continue reading »

Hệ thống kết cấu tuyến tính

kết cấu tuyến tính” width=”388″ height=”283″ /> Hệ thống kết cấu một Công trình hình thành phái phù hợp với đặc tính hình học của cấu kiện vá chống được lực tác dụng vào chúng. Hình dạng câu kiện và đặc tính hình học ánh hướng đến kích thước, tỷ lệ vá bố trí không gian bên trong cùng với […]

Continue reading »

Cấu trúc không gian

Hầu hết các ngôi nhá bao gồm các hệ thống và các thành phần kiến trúc . Hệ thống móng nhà là thành phần cơ bán của Công trình, liễn kết vững chắc vơi nền đất chống đỡ các yặu tố của công trình và không gian bên trên. kết cấu phần trên của công trình” width=”501″ height=”385″ /> Kết […]

Continue reading »