Đồ đạc trong thiết kế nội thất

đồ đạc là một trong những thành phần thiết kế” width=”560″ height=”387″ /> Góp vào tính chât^hiến thị cua những bố trí nội thất. Hình dáng, đương nét màu sắc, chất liệu bề mất và tý lệ cúa từng đồ đạc cũng như bố cục không gian của chúng đong vai trồ chính yếu trong việc thiết lập nhưng chát […]

Continue reading »

Cửa đi trong thiết kế

cửa đi trong thiết kế” width=”595″ height=”429″ /> Các cứa di và lối đi lâm cho chúng ta tự tiếp cận nhau, vận chuyến các đồ đạc và hàng hóa ra vào một ngôi nhà và từ phòng này qua phòng khác trong ngôi nhà đó. Bằng thiết kế, cấu tạo và vị trí cùa chúng có thể điều chỉnh […]

Continue reading »