Đồ đạc trong thiết kế nội thất

đồ đạc là một trong những thành phần thiết kế” width=”560″ height=”387″ /> Góp vào tính chât^hiến thị cua những bố trí nội thất. Hình dáng, đương nét màu sắc, chất liệu bề mất và tý lệ cúa từng đồ đạc cũng như bố cục không gian của chúng đong vai trồ chính yếu trong việc thiết lập nhưng chát […]

Continue reading »