Cân bằng không đối xứng

cân bằng không đối xứng” width=”590″ height=”436″ /> Cân bằng không đối xứng Không đối xứng dược công nhận như lả sự thiếu tương xứng về kích cỡ, hình dáng, máu sắc hay mối liên hệ vị trí giữa các yếu tố cúa một bố cục. Trong khi một bố cục đối xứng đòi hổi sứ dụng yếu tố đổng […]

Continue reading »