Đồ đạc trong thiết kế nội thất

đồ đạc là một trong những thành phần thiết kế” width=”560″ height=”387″ /> Góp vào tính chât^hiến thị cua những bố trí nội thất. Hình dáng, đương nét màu sắc, chất liệu bề mất và tý lệ cúa từng đồ đạc cũng như bố cục không gian của chúng đong vai trồ chính yếu trong việc thiết lập nhưng chát […]

Continue reading »

Sự nhấn mạnh trong thiết kế

nổi bật” width=”530″ height=”367″ /> Nguyên lý của sự nối bật thừa nhận cùng tổn tại cúa điểm nhấn vá phụ thuộc các yếu tố trong việc sắp đặt cúa ngưồi thiết kế nội thất. Một đổ án không có điểm nhấn sẽ buồn té, nếu có nhiều điểm nhấn đồ án sẽ hỗn loạn lám giám giá trị từ […]

Continue reading »

Cân bằng không đối xứng

cân bằng không đối xứng” width=”590″ height=”436″ /> Cân bằng không đối xứng Không đối xứng dược công nhận như lả sự thiếu tương xứng về kích cỡ, hình dáng, máu sắc hay mối liên hệ vị trí giữa các yếu tố cúa một bố cục. Trong khi một bố cục đối xứng đòi hổi sứ dụng yếu tố đổng […]

Continue reading »

Sơ đồ màu sắc

sơ đồ màu” width=”521″ height=”371″ /> Sơ đồ màu Mặc dầu mỗi chúng ta có thích thú màu này và cẩm thấy không thích các máu khác, điều đó không có nghĩa là có màu xấu vả mầu tốt. Một vầi mầu dễ dầng dược thời trang chấp nhân hoãc không chấp nhận. Các mẩu khác có thế hoặc không […]

Continue reading »

Màu sắc trong thiết kế

màu sắc trong thiết kế” width=”535″ height=”393″ /> Màu sắc, giống như hinh dạng vả chất liệu lả một tính chất thị giác bình thường vốn có của một hình thức trong những môi trường dược bao bọc bới mẩu sắc xung quanh chúng ta. Những màu sắc chúng ta thấy biểu hiện ở ẩồ vật. Chúng ta có thể […]

Continue reading »

Không gian cấu trúc

không gian cấu trúc” width=”560″ height=”436″ /> Không gian cấu trúc Một Công trình kiến trúc xây dựng tạo thành cơ sớ hình dáng và thiết kế khổng gian bổn trong. Tử ngữ công trình ớ đây không dùng để chỉ sự chống đỡ. Nó dùng để xem xét lựa chọn và bố trí không gian bên trong như các […]

Continue reading »