Thiết kế chiếu sáng

chiếu sáng” width=”564″ height=”421″ /> ánh sáng lá náng lượng bức xạ. Nó toá sáng ra đổng deu Theo mọi hướng và trải ra trên một diện rộng như phát ra từ nguồn cúa nó. Khi trẩi rộng ra, cường độ của ánh sáng cũng suy yếu di theo mát phăng vuông góc tới nguồn. Khi chuyến dộng, ánh sáng làm […]

Continue reading »

Các hệ thống điện trong thiết kế nội thất

hệ thống điện” width=”510″ height=”392″ /> Sơ đồ hệ thống điện Hệ thống điện của công trình cung cấp điện nàng cho chiếu sáng, lám nóng, chạy các thiết bị và các yêu cầu dùng điện. Hệ thống náy cần phẩi dược trang bị dể hoạt động một cách an toàn tiện lợi và có hiệu quẩ. Nãng lượng điện […]

Continue reading »

Các hệ thống nước trong thiết kế nội thất

cấp nước” width=”569″ height=”413″ /> CÓ hai mạng lưới riêng biệt nhưng song song trong hệ thống cấp nước. Một mạng cung cấp nước dùng cho người, cho các hệ thống máy mo’” >’3 phỏng hoá. Mạng kia để xứ lý các chất thái dùng nước. Nước được cung cấp do áp lực từ nguổn chính ; khi dùng, nước […]

Continue reading »

Thiết kế các hệ thống môi trường bên trong

hệ thống môi trường bên trong” width=”636″ height=”393″ /> Các hệ thống môi trường bên trong là những bộ phận hợp thánh thiết yếu của bất kỳ công trình xây dựng nào dể cung câp cho những người (ỷ trong dó những diều kiện tiện nghi cán thiết về nhiệt, nghe nhìn vá vệ sinh sinh hoạt. Những hệ thống […]

Continue reading »

Các thiết bị chiếu sáng

thiết bị chiếu sáng” width=”543″ height=”393″ /> Các thiết bị chiếu sáng là các phẩn tổng thảnh của một hệ thông điện công trình, biến điện năng thành ánh sáng sử dụng. Mỗi thiết bị chiếu sáng cẩn cố một mạch cung cấp năng lượng, một nối mạch và một ngọn dèn. Trong chương V sẽ trình bày sâu hơn […]

Continue reading »
1 2 3 6