Sự nhấn mạnh trong thiết kế

nổi bật” width=”530″ height=”367″ /> Nguyên lý của sự nối bật thừa nhận cùng tổn tại cúa điểm nhấn vá phụ thuộc các yếu tố trong việc sắp đặt cúa ngưồi thiết kế nội thất. Một đổ án không có điểm nhấn sẽ buồn té, nếu có nhiều điểm nhấn đồ án sẽ hỗn loạn lám giám giá trị từ […]

Continue reading »