Tỷ xích con người

tỷ xích con người” width=”563″ height=”390″ /> Tý lệ con người nói lên cảm giác về độ lớn mà vật cho chúng ta thấy. Nếu kích thước của khồng gian nội thất hay kích thước một bộ phận mà trong đó lẩm cho chúng ta nhỏ lại thì chúng ta thay khổng phù hợp VỚI tỷ lệ con người – […]

Continue reading »

Mối quan hệ tỷ lệ

Trong thiết kế nội thất, chúng ta quan tám đến các mối quan hệ tý lệ giữa các phần cúa một thảnh phần thiết kế, giữa một vải thẩnh phẩn, giữa các thẩnh phần, hình thức và sự khép kín không gian. Mối quan hệ tý lệ giữa các phần của một thành phần thiết kế

Continue reading »

Tỷ lệ trong thiết kế

số lượng” width=”197″ height=”202″ /> Số lượng mức độ” width=”425″ height=”401″ /> Mức độ tỷ lệ cho biết mối quan hệ của một phần nảy với phần kia hoặc với toản bộ, hoắc giữa vật náy với vật khác. Mối quan hệ này có thể lá kích cỡ, số lượng, mức độ, số lượng. Trong quá trình lịch sứ, một […]

Continue reading »