Thành phần cấu trúc phẳng

Thành phần cấu trúc phẳng 1cấu trúc phẳng” width=”575″ height=”450″ />

Hai loại hình chú yếu của thành phần cấu trúc phẳng là tường chịu lực và tấm nằm ngang. tường chịu lực tác dụng từ trên xuống dưới. Tường ngăn bển trong cũng có thế chống lực cúa gió, nước và áp lực đất.

Một mô hình chung bố trí tường chịu lực tưcmg ứng với dầm sàn và cầu phong của mái hay tâm nằm ngang. Tường ngăn thường hỗ trợ tường chịu lực để tăng tính ổn định.

cửa sổ, cửa đi mở trên tường chịu lực sẽ làm yếu hệ thống kết câu. Khi mớ cửa phải đặt một dầm nhó ở trên cửa gọi là lanh tô.

Trong các yếu tố cấu trúc nằm ngoài tường ngăn không gian xem như dáng diệu của tường cụ thể, giới hạn vật lý của không gian. Chúng bao quanh vị trí thành khu riêng biệt, đồng thời ngăn cách các yếu tố khác.

Tấm sàn là những tấm bê tông cốt thép đặt nằm ngang và phẩng. Nó có thế chống đỡ cá tải trọng tập trung hoặc phân phối đều, ứng ouất có thể tỏa dọc theo mặt phing cùa tấm oàn và làm cho tấm sàn có hướng chịu lực khác nhau.

Khi chống dỡ theo bản kê hai cạnh, tấm oàn dược xem xét để tăng chiều dày dầm lộ thiên. Khi chống dỡ theo bản kê bốn cạnh, tấm oàn trở thành tấm chịu lực theo hai hướng. Để có hiệu quá cao và giảm bót trọng lượng tâVri oàn, có thể giảm bót một phần dầm phụ, những thanh liên kết.

Khi toàn bộ đã dược nối vào cột bê tông cốt thép, những tâm sàn có thể dược chịu tái không chỉ bằng dầm nằm ngang dược nối với những điếm của cột chịu lực.

Thành phần cấu trúc phẳng 1