Thay đổi không gian

Thay đổi không gian 1không gian” width=”500″ height=”355″ />

Thay đổi không gian

Việc thiết kế kiến trúc cho một công trình xây dựng mới cần phái xem xét tính chất các hoạt động sẽ diễn ra trong ngôi nhà dó, những đòi hỏi về kiểu cách, kích thướcánh sáng của khổnđ gian bền trong, mối quan hệ cán có giữa các không gian khác nhau. Khi người ta sứ dụng một không gian sln có cho những mục dích hoạt dộng khác so với những dự tính ban dáu, tất nhiên náy sinh ra một yểu cầu phái thích ứnq các hoạt dộng này so với một diều kiện sẵn có. Tuy nhiên, nếu dieu này không thực hiện dược thì cần phái cái tạo ra những không gian mới.

Hai cách biến đối chính có thế lựa chọn. Loại thứ nhất cần có những thay đối dưdnậ viền của không gian bên trong và mang tính chất tự nhiên hơn kieu thứ hai, không đòi hỏi những thay doi cấu trúc và dạt dược hoàn mỹ qua thiết kế nội that không gian bén trong.

Một sự thay đối cấu trúc sễ gây ra sự chuyến dịch và sự thêm váo những bức tường của không gian bên trong hoác thêm vào một không gian mới.

Thay đổi không gian 1

Trong phạm vi của một không gian, cấu trúc vốn có của các ô cứa cũng có thế thay dối dược. Người ta có thế mớ rộng hay làm thêm những cửa sổ mới dể láy ánh õáng và mở rộng tầm nhìn dược tốt hơn. Người ta cũng có thể xê dịch vị trí hay tạo ra cửa di mới dể có lối vào tốt hơn hay hợp lý hóa lối di lại trong phòng. Một cứa di lớn có thế dược thiết kế dể hòa nhập hai khổng gian liền kề.

Bất cứ một thay đối nào về những giới hạn vật lý của một không gian cũng phải dược tính toán một cách kỹ lưỡng nhầm tránh tình trạng phá vỡ sự hoàn chính của công trình. Người ta có thể bổ di một phần của bức tường chịu lực và thay vào dó bằng một hệ thống cột và dầm, hệ thông cột chống mới náy chịu toán bộ tái trọng tập trung. Tương tự như vậy, người ta có thể xây thêm những ô cửa mới trên một bức tường chịu lực và phải có lanh tô hoặc dầm dỡ ở phía trên cửa.

Thay đổi không gian 1

Để làm thêm một thang gác, chiếu sáng một không gian bằng ánh sáng mặt trời hay kiến tạo một mối liễn hệ theo chiểu thẩng đứng giữa hai trục cúa không gian cần phái có nhữnạ thay dối vê cấu trúc mặt bẩng oản hoác trần. Sự biến dối trong những mát phẩng nâm naancị này của công trình đồi hỏi các cạnh cúa bất cứ một ó cứa mơi nào dều phẩi bố trí dầm chịu lực và những dầm này dược dỡ bởi các cột chống hay tường chịu lực ở phía dưới.