Thiết kế bàn ở chỗ làm việc

Thiết kế bàn ở chỗ làm việc 1bàn chỗ làm việc” width=”550″ height=”381″ />

Các hệ thổng chỗ làm việc mở tạo ra sự linh hoạt trong bố cục Mặt bằng, không gian có hiệu quả và khả năng biến chỗ làm việc thích hợp với những nhu câu cá nhân và các nhiệm vụ chuyên mổn hóa. Mãc dầu các chi tiết của các hệ thống làm việc mở biến đổi theo mỗi nhà sán xuất có khác nhau, nhưng các thànn phần đểu giống nhau: Các pa nen ngăn che mô đun hca đều dược kết cấu đế có hình dạng vững chắc và ảỡ cấc bề mặt làm việc cần thiết, các giá tú hồ sơ, chiêu sáng các dồ dùng.

Những panen dược chr tạo dế sứ dụng thay dổi theo các chiều cao, chiều rộng trang trí hoàn thiện. Một số có lắp kính. Các dường dây dẫn điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc thường dươc kết hợp di trong các hộp khung.

Thiết kế bàn ở chỗ làm việc 1