Thiết kế các hệ thống môi trường bên trong

Thiết kế các hệ thống môi trường bên trong 1hệ thống môi trường bên trong” width=”636″ height=”393″ />

Các hệ thống môi trường bên trong là những bộ phận hợp thánh thiết yếu của bất kỳ công trình xây dựng nào dể cung câp cho những người (ỷ trong dó những diều kiện tiện nghi cán thiết về nhiệt, nghe nhìn vá vệ sinh sinh hoạt. Những hệ thống nảy phái dược thiết kếvầ bố trí không chí dế hoạt dộng riêng rỗ. Chúng còn phái dược phối hợp với hệ thống kết cấu cúa công trinh. Đieu này yéu cẩu kiên thức vầ chuyên môn của những kỹ sư chuyển ngành va kiến trúc sư. Tuy nhiên, người thiết kế nội thất vẫn cán phái biết dến những hệ thống nảy ton tại vá ánh hưởng dến chất lượng của môi trường bên trong ra sao.

Chương náy trình bẩy tóm lược các bộ phận của những hệ thống sau dây :
– Các hệ thống sưởi ấm vẩ điều hòa không khí
– Các hệ thống cung cấp nước sạch vả thoát nước thái vệ sinh
– Các hệ thống diện vả chiếu sáng
âm thanh

Các hệ thống diểu tiết môi trường náy tương tự như nhau theo những cách thức sau. Tất cá các hệ thống dều có một nguổn hoặc một diểm vào, một phương thức dịch chuyển và cuối cùng, chúng cung cấp kết quả vao một không gian bên trong – không khí diều hoẩ, nươc nóng và nước lạnh, diện và ánh sáng.

Thiết kế các hệ thống môi trường bên trong 1

Các phương thức dịch chuyển – dây dẫn, dường ống, và hộp ống chạy thang dưnậ và ligang trong công trình. Dịch chuyển thắng đứng của dây dan, dương ông va hộp ông nhó có thể dặt ngầm trong tường nhưng những dương dẫn lớn dòi hỏi cần những khônq gian hầm chế tạo bằng cơ khí. Dường dịch chuyển ngang có the đặt trong kết cấu ban, hoác nếu yêu cẩu không gian lớn hơn thì dắt giữa sàn vả trần treo.

Ở những chỗ các dường này lộ ra trong Không gian nội thất chẩng những lẩm ảnh hưởng den sự hoạt dộnđ của chúng mà còn cả dền việc sử dụng không gian dó. Chính dó là diều quan trọng dối với nhà thiết kể nội that phái xứ lý các chi tiết đó cho không gian có chất lượng nghệ thuật. Một sô chỗ dầu ra, như các miệng thổi không khí noỊc bẩng diẹn, các chỗ khác còn quyết dịnh hơn, như vòi nước noặc thiết bị chiếu sáng.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng