Thiết kế chiếu sáng

Thiết kế chiếu sáng 1chiếu sáng” width=”564″ height=”421″ />

ánh sáng lá náng lượng bức xạ. Nó toá sáng ra đổng deu Theo mọi hướng và trải ra trên một diện rộng như phát ra từ nguồn cúa nó. Khi trẩi rộng ra, cường độ của ánh sáng cũng suy yếu di theo mát phăng vuông góc tới nguồn.

Khi chuyến dộng, ánh sáng làm cho mát ta nhìn thấy những bề mất và hình dáng của vật thế trong khổng gian. Tuỳ theo vị trí của vật thể, hình dáng và dường nét của nó sể phẩn xạ, hấp thụ hoặc dể chu ánh sáng xuyên qua bề mẩt của nó.

Măt trời, các vì sao và các bóng đồn diện là hiến thi dối VỚI chung ta VI chúng phát ra ánh sáng. Tuy nhiên, đa số những gì chúng ta nhìn thay đều là hiến thị vì ánh sáng phán xạ các bể mát của vật thể. Khá náng nhìn thấy rở cúa chúng ta, ào hình dáng, mẩu săc và chất liêu bể mát rổ ráng và sự khác biệt cúa vật thế nẩy với vât thể khac – đó lá hiệu quá không chí của lượng ánh sáng CÓ thế chiếu sáng má cỏn các yếu tố dưới dây :

Thiết kế chiếu sáng 1

Xem thêm: Ban nha Ha Noi duoi 700 trieu