Trần nhà trong thiết kế

 

Trần nhà trong thiết kế 1trần nhà”>trần nhà trong thiết kế” width=”544″ height=”394″ />

Bộ phận kiến trúc thứ ba trong không gian nội thât là trần. Mặc dấu không được sứ dụng như sàn và tường, trần dóníi vai trổ hiến thị quan trọng trông tạo hình không gian nội that và giới hạn kích thước theo chiều thắng dứng của nó. Trần nhà íà một bộ phận dế che chớ của thiết kế nội thât, tạo ra cá hai yếu tổ báo vê sinh lý và tâm lý cho những sinh vật dưới hầm mái.

Trần dược hình thành bởi mặt dưới của cac câu trúc sân và mái. Vật liệu làm trần có thể gắn trực tiếp vào khung kết câu hoặc treo dưới nó. Trong một vai trường hợp có thế để lộ kết câu trên dầu và coi như trần.

chiều cao của trần có một ảnh hướng chính yếu về tỷ lệ của khônẹ gi an. Trong khi chiều cao của trần được xem xét tương qu an với các kích thước khác của phòng và với sự chiếm giữ sử dụng no’, một vài qui tắc chung vẫn còn có thế áp dụng đế tạo ra tý \ệ đối với kích thước thăng dứng của không gian.

Các trần cao có xu hướng tạo ra cảm giác không gian cởi mớ, thông thoáng, sang trọng. Chúng cũng có thể gây một không khí trang trọng hoặc nghi thức đặc biệt đối với không gian có hình dáng chính qui. Thay cho đứng yên dơn thuần trển một không gian, trần cũng như bay lên.

Các trần thấp, mặt khác nhân mạnh chât lượng che chở của chúng và có xu hướng tạo ra những không gian riêng biệt và ấm cúng.
5ự thay dối chiều cao trần trong một không gian hoặc từ không gian náy sang không gian khác dế xác định những mặt bao không gian vá tạo sự khác nhau giữa các không gian kề nhau. Mỗi chiều cao trân, ao tương phản nhân mạnh sự thấp hoặc cao của không gian khác. 

Trần nhà trong thiết kế 1

Khi trần phăng được hình thành ớ phía trên sàn, chiều cao cùa nó được GỊuyet định bởi chiều cao từ sàn đến trần và bể dây cùa
kết cấu nhà. Những kích thước dã cho này của trần có thế thay dổi được băng một vài cách.
Khi độ chiếu sáng gây ấn tượng giám xuống, các trần có máu nhạt nhln, phán xạ ánh sáng truyền cẩm giác khoáng đạt. Nâng vật liệu tường hoãc hoán thiện lên tận măt trần cũng có thể làm cho trần gây ấn tượng cao hon, đặc biệt khi dùng nguýt góc tròn đế chuyển tiếp giữa tường và trần.

Chiều cao thật cùa trần có thế hạ thâp băng cách dùng màu tối, sáng tương phán với màu tường hoác dưa vật liệu trần hoặc hoàn thiện xuống đến các mẩt tường.
Thay vào một bề mặt bằng, vật liệu nhẵn phắng, trần có thể là câu trúc sàn và mái để lộ ở trên. Các thánh tố tuyến tính có thể tạo ra các câu trúc song song, ô vuông hoác hướng tâm. Không một câu trúc trần nhà nào không hấp dẫn chúng ta và xuất hiện tháp hơn vì sự nặng nề hiển thị của nó. VI những câu trúc tuyến tính trực tiếp đập vào mắt, chúng cũng có thể nhân mạnh về kích thước các khoảng song song với chúng.

Trần nhà trong thiết kế 1

Trong một phòng với trần cao, toán bộ hoặc một phần của trần có thế hạ thấp hơn tý lệ của không gian, hoặc dể khác biệt một khoáng với không gian xung quanh nó. Vì trần hạ thấp xuống thường âược treo từ sàn hoăc mái ớ trên. Hình thức của trần có thể phản hồi hoác tương phẩn với hình dáng và hình học của không gian.
Trần treo tạo ra khoáng không dùng dể che dâu các đường diện, đường thiết bị, dặt các thiết bị chiếu sáng và các vật liệu ngăn cách.

Hiệu quá của trần treo cũng có thế được tạo ra với các chi tiết cấu thành không chịu lực như các cấu trúc dặt và hàng loạt thiết bị chiếu sáng treo.

Trong các không gian công trình thương mại, một hệ thông trần treo mô-đun hóa thường được dùng đế thông nhất hóa và lầm linh hoạt trong bố cục các thiết bị chiếu sáng và phân bố những chỗ phát ỗạng. Hệ thống điến hình gồm các mảng ớ trần mô đun hóa được đỡ bới một mạng kim loại treo vào kết câu bên trên. Những máng này thường có thế bóc ra đế thay mới.